Rada Naukowa

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Rada Naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu. W szczególności do zadań Rady Naukowej należy:

 1. uchwalenie statutu;
 2. opiniowanie kandydatów na stanowiska zastępcy Dyrektora do spraw naukowych, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych;
 3. opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych Instytutu, a także rocznych sprawozdań Dyrektora z wykonania zadań;
 4. zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej;
 5. opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji Instytutu oraz stałej współpracy Instytutu z innymi osobami prawnymi;
 6. opiniowanie regulaminu organizacyjnego;
 7. opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
 8. opiniowanie rocznego planu finansowego;
 9. opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych;
 10. opiniowanie podziału zysku Instytutu
 11. opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników;
 12. opiniowanie wniosków o przyznanie stypendiów naukowych;
 13. przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu naukowego w zakresie posiadanych uprawnień;
 14. wnioskowanie do Dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego;
 15. opiniowanie programów prowadzonych przez Instytut studiów podyplomowych i doktoranckich.

Rada naukowa składa się z dwunastu członków (pięciu pracowników naukowych i badawczo-technicznych Instytutu posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, jednego pracownika naukowego ze stopniem naukowym doktora, sześciu osób spoza Instytutu powołanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w tym spośród kandydatów przedstawionych przez Dyrektora Instytutu).

 

Lista członków Rady Naukowej

Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

IX kadencji na lata 2017 -2021

 

Dr Jolanta Antoniewicz-Papis

 

Prof. dr hab. Ewa Brojer

 

Prof. dr hab. Krzysztof Chojnowski

 

Dr hab. Anna Czyż

 

Prof. nadzw. dr hab. Piotr Grabarczyk

 

Dr hab. Sebastian Grosicki

 

Prof. dr hab. Przemysław Juszczyński

 

Prof. dr hab. Ewa Lech-Marańda

 

Prof. dr hab. Magdalena Łętowska

 

Prof. dr hab. Wojciech Młynarski

 

Prof. nadzw. dr hab. Jacek Nowak

 

Dr hab. Jarosław Piszcz

Prof. dr hab. Piotr Radziwon

Prof. nadzw. dr hab. Ilona Seferyńska

Prof. nadzw. dr hab. Jacek Treliński

Prof. dr hab. Jerzy Windyga

 

Prezydium Rady Naukowej VIII kadencji

Prof. dr hab. Piotr Radziwon Przewodniczący
Prof. dr hab. Krzysztof Chojnowski Z-ca Przewodniczącego
Prof. dr hab. Jerzy Windyga    
Z-ca Przewodniczącego
Dr Jolanta Antoniewicz-Papis Sekretarz


Komisja Regulaminowa oraz Uchwał i Wniosków

Prof. nadzw. dr hab. Piotr Grabarczyk  
Dr hab. Sebastian Grosicki  
Prof. nadzw. dr hab. Jacek Nowak  Zespół ds. Kwalifikowania Osób na Stanowiska Pracowników Naukowych

Prof. dr hab. Ewa Brojer  
Prof. dr hab. Wojciech Młynarski  
Prof. dr hab. Jerzy Windyga  Zespół ds. Dokonywania Okresowych Ocen Dorobku Naukowego Pracowników Naukowych

Dr hab. Anna Czyż  
Prof. dr hab. Magdalena Łętowska  
Prof. dr hab. Wojciech Młynarski  
Prof. nadzw. dr hab. Jacek Nowak  
Prof. nadzw. dr hab. Ilona Seferyńska  

 

Informacja o publikacji

Data publikacji: 08.04.2014 10:05
Osoba publikująca: [ ]

Data ostatniej modyfikacji: 06.12.2017 11:04
Osoba modyfikująca: [ ]