Przedmiot działalności

Instytut Hematologii i Transfuzjologii jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną. Podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

Przedmiotem działalności Instytutu Hematologii i Transfuzjologii jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie hematologii, transfuzjologii i dyscyplin pokrewnych oraz udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w tym zakresie.

Do podstawowych zadań Instytutu należy w szczególności:

  1. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie hematologii, transfuzjologii i nauk pokrewnych, przystosowywanie ich wyników do potrzeb praktyki oraz wdrażanie i upowszechnianie ich wyników, w tym także badań klinicznych;
  2. opracowywanie i wydawanie opinii i ekspertyz oraz przeprowadzanie analiz dotyczących hematologii, transfuzjologii i nauk pokrewnych;
  3. prowadzenie kształcenia naukowego i specjalistycznego oraz różnych form szkolenia ustawicznego w zakresie działalności Instytutu;
  4. uczestniczenie w systemie ochrony zdrowia w ramach działalności podstawowej poprzez prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej, diagnostycznej i laboratoryjnej oraz innej działalności usługowej w zakresie hematologii, transfuzjologii i nauk pokrewnych;
  5. prowadzenie prac w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, zwłaszcza przewidzianych w ustawie o publicznej służbie krwi;
  6. prowadzenie Ośrodka Dawców Szpiku;
  7. koordynowanie prac w zakresie należącym do zadań statutowych Instytutu, prowadzonych przez inne jednostki podległe ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w zakresie zleconym przez tego ministra;
  8. prowadzenie i rozwijanie baz danych związanych z przedmiotem działania Instytutu.

W realizacji swoich celów Instytut może podejmować współpracę ze szkołami wyższymi, instytutami badawczymi, Polską Akademią Nauk, zakładami opieki zdrowotnej i innymi jednostkami i organizacjami w kraju i za granicą.

Informacja o publikacji

Data publikacji: 18.10.2011 22:15
Osoba publikująca: admin [ adrestestowy27@gmail.com ]

Data ostatniej modyfikacji: 08.04.2014 11:41
Osoba modyfikująca: admin [ adrestestowy27@gmail.com ]