Udostępnianie informacji publicznych

Zasady udostępniania informacji publicznych w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii

Dostęp do informacji publicznej

Zgodnie z art. 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r poz. 1764) każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych ww. ustawie.

Prawo dostępu do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. 

Udostępnieniu w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii podlegają w szczególności informacje publiczne dotyczące: 

 • statusu prawnego oraz przedmiotu działalności Instytutu Hematologii i Transfuzjologii,
 • organizacji i zasad funkcjonowania Instytutu Hematologii i Transfuzjologii,
 • funkcjach osób zatrudnionych w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii i ich kompetencjach,
 • struktury własnościowej i majątku którym dysponuje Instytut Hematologii i Transfuzjologii,
 • programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań.

Prawo dostępu do informacji publicznej podlega ograniczeniu  ze względu na:

 • ochronę informacji niejawnych,
 • ochronę innych tajemnic ustawowo chronionych,
 • ochronę prywatności osoby fizycznej,
 • ochronę tajemnicy przedsiębiorcy.

Udostępnienie informacji publicznej, którą dysponuje Instytut Hematologii i Transfuzjologii następuje w drodze:

 • ogłoszenia informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • udostępnienia na wniosek w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, w przypadku nieudostępnienia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • udostępnienia w formie ustnej lub pisemnej, bez pisemnego wniosku, w przypadku informacji, która może być udostępniona niezwłocznie, bez konieczności wyszukania lub przetwarzania,
 • w drodze wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii.

Termin i sposób załatwiania sprawy

Udostępnienie informacji na wniosek następuje za zgodą Dyrektora Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.

Wzór pisemnego wniosku o udostępnienie informacji publicznej stanowi załącznik do niniejszych zasad. 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej składa się:

 • osobiście w Kancelarii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii pokój 144 a (I piętro)

- wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:05,

 • mailowo na adres: kancelaria@ihit.waw.pl,
 • listownie na adres: Instytut Hematologii i Transfuzjologii ul. Indiry Gandhi 14 02-776 Warszawa.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, Instytut Hematologii i Transfuzjologii powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, Instytut Hematologii i Transfuzjologii powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem, wskazując jednocześnie w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

W przypadku ustalenia, że Instytut Hematologii i Transfuzjologii nie posiada żądanej przez wnioskodawcę informacji bądź wniosek nie dotyczy informacji publicznej albo dotyczy takiej informacji, której udostępnienie odbywa się inną drogą, zawiadamia się o tym wnioskodawcę.

Informacja publiczna udostępniana na wniosek oznaczana jest następującymi danymi:

 • dane określające podmiot udostępniający informację,
 • dane określające tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za jej treść,
 • dane określające tożsamość osoby, która udostępniła informację publiczną,
 • datę udostępnienia informacji publicznej.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz tryb odwoławczy

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następuje w drodze decyzji Dyrektora Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.

Do decyzji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

Uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Wnioskodawca któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej może wystąpić do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii o ponowne rozpatrzenie wniosku.

Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.

Opłaty

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, powstaną dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Instytut Hematologii i Transfuzjologii może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Wysokość opłaty, o której mowa wyżej ustalana jest indywidualnie w zależności od sposobu i formy udostępnienia informacji określonej we wniosku. Opłaty dokonuje się:

 • w kasie Instytutu Hematologii i Transfuzjologii pokój 142 (I piętro)

- kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:40 – 11.00,

 • przelewem na numer rachunku bankowego: Pekao S.A.  

16 1240 6003 1111 0000 4946 7956

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o wysokości opłaty.

Udostępnienie informacji, zgodnie z wnioskiem, następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

UWAGA

Podstawowe informacje dotyczące w szczególności: statusu prawnego Instytutu, kierownictwa Instytutu, przedmiotu działalności czy organizacji i trybu pracy znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii http://www.ihit.waw.pl.

Sprawozdania finansowe Instytutu Hematologii i Transfuzjologii za poszczególne lata znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia w zakładce Instytuty badawcze – roczne sprawozdania finansowe.

Załączniki:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej plik do pobrania