rDex (Revlimid, niskie dawki Dexametazonu)

Schemat 5: rDex (Revlimid, niskie dawki Dexametazonu)

Rodzaj schematu Wskazanie Leki

Lenalidomid/

Dexametazon

Nawrotowa postać choroby Dni Lek Dawka Sposób podania Komentarz 
1-21 Revlimid

25mg/

dobę

po

Dawka wymaga modyfikacji w przypadku trombocy-topenii oraz neutropenii

1,8,15,22 Dexa-metazon

40mg/

dobę

po  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Częstość podawania – co 21 dni
2. Maksymalna ilość cykli: do progresji choroby lub jej stabilizacji
3. Rekomendowane leczenie towarzyszące:

 • Bisfosfoniany
 • Profilaktyka przeciwzakrzepowa,
 • Profilaktyka przeciwinfekcyjna: Fluconazol 50mg/d, Heviran 2x400mg/mg, Biseptol 480mg 2 x dziennie-codziennie,
 • Leki przeczyszczające,
 • Redukcje dawek:
  I. Po 65 roku życia Dexametazonu może być podawany tylko raz w tygodniu,
  II. Po 75 roku życia można podawać tylko 20 mg Dexametazonu, raz w tygodniu
  III. Trombocytopenia i neutropenia – szczegóły poniżej

Trombocytopenia:

Jeśli liczba płytek krwi najpierw zmniejszy się do < 30 x 109/l – przerwać leczenie.

Jeśli następnie powróci do ≥ 30 x 109/l należy wznowić leczenie w dawce 15mg/d

Przy ponownym spadku poniżej 30 x 109/l należy ponownie przerwać leczenie, a następnie przy wartościach ≥ 30 x 109/l, wznowić leczenie w dawce 10mg. Nie stosować dawek poniżej 5 mg na dobę.

Neutropenia

< 0,5 x 109/l - przerwanie leczenia Lenalidomidem, wznowienie, gdy ≥ 0,5 x 109/l.
Gdy neutropenia jest jedynym obserwowanym działaniem toksycznym, należy ponownie zastosować wyjściową dawkę Lenalidomidu.

Kiedy neutropenii towarzyszyła trombocytopenia należy wznowić leczenie Lenalidomidem w dawce 15mg/dobę.

W sytuacji, gdy ponownie dojedzie do spadku neutrocytów <0,5 x 109/l, po regeneracji należy zastosować dawkę 15 lub 10mg/dobę.

Nie należy stosować dawki poniżej 5mg/dobę.