Badania kliniczne

Badania te mają na celu znalezienie nowych i bardziej skutecznych metod leczenia chłoniaków nieziarniczych. Badania z udziałem pacjentów nazywamy badaniami klinicznymi.

Badania kliniczne prowadzone są po to, aby:
• wypróbować nowe metody leczenia;  nowe leki cytostatyczne,  terapię genową, szczepionki przeciwnowotworowe
• opracować nowe kombinacje z wykorzystaniem dotychczas stosowanych schematów chemioterapeutycznych,  wprowadzić zmiany w sposobie ich podawania, po to, by zwiększyć skuteczność ich oddziaływania i złagodzić skutki uboczne chemioterapii
• porównać skuteczność leków kontrolujących objawy uboczne
• sprawdzić skuteczność działania tych metod w przypadku chłoniaków nieziarniczych
• Wskazać najbardziej opłacalne metody leczenia 

Prowadzenie badań klinicznych jest jedynym wiarygodnym sposobem pozwalającym ustalić, czy nowy rodzaj leczenia, chemioterapii lub radioterapii jest bardziej skuteczny niż metody dotychczas stosowane. 

W badaniach klinicznych mogą uczestniczyć zarówno pacjenci z rozpoznaniem chłoniaka nieziarniczego już wcześniej leczeni, jak i dopiero rozpoczynający leczenie.

Udział w badaniach klinicznych

Być może otrzymacie Państwo propozycję udziału w badaniu klinicznym. Ma to szereg korzyści; badania kliniczne przyczyniają się do pogłębienia wiedzy na temat nowotworów i opracowania nowych metod ich leczenia. W trakcie badania i po jego zakończeniu będziecie Państwo regularnie monitorowani. W badaniach takich najczęściej uczestniczy kilka szpitali z całego kraju. Warto pamiętać, że niektóre leki, z początku obiecujące, w końcu często okazują się mniej skuteczne niż dotychczas stosowane lub wywołują działania niepożądane niewspółmierne do korzyści.
Jeśli nie decydujecie się Państwo na udział w próbie klinicznej, nie musicie podawać przyczyny odmowy – Państwa decyzja będzie uszanowana, a odmowa nie wpłynie na sposób traktowania przez personel szpitala. Otrzymacie Państwo leczenie standardowe.

Próbki krwi i guza

Prawidłowe rozpoznanie wymaga pobrania od Państwa próbki krwi, szpiku kostnego lub nowotworu. Możecie być Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na wykorzystanie niektórych Państwa próbek do badań nad nowotworem. Jeżeli podejmiecie Państwo decyzję o przystąpieniu do badań klinicznych, możecie również wyrazić zgodę na pobranie innych próbek, które przechowywane w stanie zamrożenia, mogą być wykorzystane w przyszłości kiedy otworzą się perspektywy nowych możliwości badań. Anonimowość będzie zachowana, ponieważ Państwa nazwisko będzie z próbek usunięte. Badania będą prowadzane w szpitalu, w którym jesteście Państwo aktualnie leczeni lub w innej placówce. Badania kliniczne trwają długo, a wyniki dostępne są dopiero po latach. Próbki będą wykorzystane do pogłębienia wiedzy na temat przyczyn powstawania nowotworów oraz sposobów ich leczenia. Daje to szansę i nadzieję wielu chorym na nowotwory.
Aktualne badania kliniczne

Aktualnie trwają badania kliniczne nad leczeniem różnych typów chłoniaków nieziarniczych. Możecie Państwo otrzymać propozycję udziału w jednym z takich badań klinicznych.

Chemioterapia

Trwają badania nad skutecznością nowych kombinacji leków chemioterapeutycznych i porównaniem ich skuteczności leczenia chłoniaków nieziarniczych ze skutecznością leków dotychczas stosowanych. 

Terapia celowana

Wypróbowuje się szereg terapii celowanych stosowanych w leczeniu różnych typów chłoniaków nieziarniczych. Wiele z nich podawanych jest w skojarzeniu z cytostatykami. Do terapii celowanych zaliczamy:
• przeciwciała monoklonalne,
• inhibitory angiogenezy (leki powodujące śmierć komórek nowotworowych poprzez odcięcie dopływu krwi),
• inhibitory wzrostu komórek nowotworowych (leki hamujące rozrost komórek nowotworowych poprzez blokowanie chemicznych sygnałów w komórce)
• terapie genowe.

Przeszczepianie komórek macierzystych

Badania kliniczne poszukują bardziej skutecznej metody leczenia rodzajów chłoniaków nieziarniczych, które nie reagują na leczenie cytostatykami. Usiłuje się np. ustalić, czy korzystniej dla pacjenta będzie przeszczepić mu komórki macierzyste już w pierwszej remisji, niż czekać do nawrotu choroby. 

 

Ostatnia aktualizacja: 04.2012.
Następna planowana aktualizacja: 2014.

 

® Macmillan Cancer Support [2010].
Niniejsza publikacja oparta jest na informacji opublikowanej na stronie www.macmillan.org.uk przez Macmillan Cancer Support, 89 Albert Embankment, London SE1 7UQ, United Kingdom. Macmillan nie ponosi odpowiedzialności za dokładność niniejszego tłumaczenia, ani za kontekst, w jakim treści te się ukazują. Pełną odpowiedzialność za tłumaczenie ponosi Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, Warszawa, Polska.