Informacja o poszczególnych lekach

Alemtuzumab
Chlorambucil
Cyklofosfamid
Cytarabina
Doksorubicyna
Doksorubicyna liposomalna
Etopozyd
Fludarabina
Gemcytabina
Ibrytumomab
Ifosfamid
Interferon
Kladrybina
Metotreksat
Pentostatyna
Rytuksymab
Winkrystyna

 

Ostatnia aktualizacja – 1.2014.
Następna aktualizacja – 2016.

 

® Macmillan Cancer Support [2010].
Niniejsza publikacja oparta jest na informacji opublikowanej na stronie www.macmillan.org.uk przez Macmillan Cancer Support, 89 Albert Embankment, London SE1 7UQ, United Kingdom. Macmillan nie ponosi odpowiedzialności za dokładność niniejszego tłumaczenia, ani za kontekst, w jakim treści te się ukazują. Pełną odpowiedzialność za tłumaczenie ponosi Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, Warszawa, Polska.