Szpiczak plazmocytowy/ mnogi

Badania kliniczne. Nowe metody leczenia szpiczaka.


Badania nad nowotworem mają na celu znalezienie nowych, bardziej skutecznych metod leczenia. Badania z udziałem pacjentów nazywane są badaniami klinicznymi.

Badania te mają na celu:

• wypróbowanie nowych metod leczenia, takich jak nowe cytostatyki, terapie genowe czy szczepionki przeciwnowotworowe,
• poszukiwanie nowych kombinacji na bazie znanych leków lub zmiany sposobu ich podawania tak, aby były bardziej skuteczne, a skutki uboczne mniej odczuwalne,
• porównania leków pod względem skuteczności w kontrolowaniu  objawów,
• monitorowanie przebiegu leczenia nowotworu,
• ustalenie, które leczenie jest najbardziej opłacalne.

Próby kliniczne są jedynym niezawodnym sposobem ustalenia czy innego rodzaju operacje, chemioterapie, radioterapie i sposoby leczenia są bardziej skuteczne niż dotychczas stosowane.


Udział w badaniach klinicznych

Możecie Państwo otrzymać propozycję udziału w próbie klinicznej. Ma to szereg korzyści. Próby kliniczne przyczyniają się do pogłębienia wiedzy na temat nowotworu i opracowania nowych metod leczenia. W trakcie badania i po jego zakończeniu będziecie Państwo regularnie monitorowani. W badaniach takich najczęściej uczestniczy kilka szpitali z całego kraju. Warto pamiętać, że niektóre leki, z początku obiecujące, w końcu często okazują się mniej skuteczne niż dotychczas stosowane lub wywołują działania niepożądane niewspółmierne do korzyści.

Jeśli nie decydujecie się Państwo na udział w próbie klinicznej nie musicie podawać przyczyny odmowy – Państwa decyzja będzie uszanowana, a odmowa nie wpłynie na sposób traktowania przez personel szpitala. Otrzymacie Państwo leczenie standardowe.


Próbki krwi i guza

Prawidłowe rozpoznanie wymaga pobrania od Państwa próbki krwi, szpiku kostnego lub nowotworu. Możecie być Państwo proszeni o wyrażenie zgody na wykorzystanie niektórych Państwa próbek do badań nad nowotworem. Jeżeli podejmiecie Państwo decyzję o przystąpieniu do badań klinicznych, możecie również wyrazić zgodę na pobranie także innych próbek, które przechowywane w stanie zamrożenia mogą być wykorzystane w przyszłości jeśli pojawią się nowe możliwości badawcze. Anonimowość będzie zachowana, ponieważ Państwa nazwisko będzie z próbek usunięte. Badania będą prowadzane w szpitalu, w którym jesteście Państwo aktualnie leczeni lub w innej placówce. Badania kliniczne trwają długo, a wyniki dostępne są dopiero po latach. Próbki będą wykorzystane do pogłębienia wiedzy na temat przyczyn powstawania nowotworów oraz sposobów leczenia. Daje to szansę i nadzieję wielu chorym na nowotwory.

 

Ostatnia aktualizacja – 2.2014 r.
Następna aktualizacja – 2015 r.

® Macmillan Cancer Support [2010].
Niniejsza publikacja oparta jest na informacji opublikowanej na stronie www.macmillan.org.uk przez Macmillan Cancer Support, 89 Albert Embankment, London SE1 7UQ, United Kingdom. Macmillan nie ponosi odpowiedzialności za dokładność niniejszego tłumaczenia, ani za kontekst, w jakim treści te się ukazują. Pełną odpowiedzialność za tłumaczenie ponosi Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, Warszawa, Polska.