You are here: Home > Struktura

Struktura

Zgodnie ze znowelizowanymi w 2011 roku Statutem i Regulaminem Organizacyjnym Instytutu trzon leczniczy tworzy 5 klinik: Hematologii (100 łóżek), Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych (30 łóżek), Transplantacji Komórek Krwiotwórczych (8 łóżek), Chirurgii Ogólnej i Hematologicznej (30 łóżek), Chirurgii Naczyniowej (30 łóżek) oraz Blok Operacyjny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Oddział Leczenia Dziennego. Jednostkami pomocniczymi są Przychodnia Specjalistyczna, Izba Przyjęć i Apteka.

W skład Instytutu wchodzi również 7 zakładów naukowych, z pracowniami diagnostycznymi i naukowymi: Transfuzjologii, Diagnostyki Hematologicznej, Hemostazy i Chorób Metabolicznych, Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej, Wirusologii, Immunogenetyki oraz Radiologii Diagnostycznej i Zabiegowej. Przeprowadza się w nich ponad 1100 różnego rodzaju specjalistycznych badań diagnostycznych.

Ponadto w Instytucie istnieją liczne komórki działalności pomocniczej i obsługi, służące utrzymaniu działalności wymienionych komórek podstawowych, którymi są działy, biblioteka i samodzielne stanowiska pracy.