Zakład Transfuzjologii

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Magdalena Łętowska
Zastępca: prof. nadzw. dr hab. n. o zdr. Jolanta Antoniewicz-Papis

Profesor wizytujący: dr n. med. Zbigniew Szczepiórkowski

Konsultant wojewódzki w dziedzinie transfuzjologii klinicznej dla województwa mazowieckiego – lek. Monika Grzegorek
Członek Krajowej Rady do spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – prof. dr hab. n. med Magdalena Łętowska

Profesorowie;
Profesor nadzw. dr hab. n. o zdr. Jolanta Antoniewicz-Papis
Profesor nadzw. dr hab. n. med. Elżbieta Lachert

Adiunkt: dr n. med. Aleksandra Rosiek
Asystent: dr n. farm. Jolanta Kubis, starszy asystent diagnosta laboratoryjny
Starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej: mgr Ewa Mik, mgr Anna Kuziak,
Asystent diagnostyki laboratoryjnej: mgr Aneta Górecka, mgr Ewa Potocka, mgr Anna Tomaszewska
Młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej: mgr Karolina Solecka, mgr Ewelina Sacharczuk, mgr Monika Ignaczak
Młodszy asystent: mgr Artur Ejduk, mgr Agata Mikołowska
Starszy referent: mgr Aleksandra Czajkowska, mgr inż. Aleksandra Drapała
Specjalista ds. organizacyjnych: Monika Ćwirko - Godycka
Lekarze: lek. Lech Rzymkiewicz, lek. Monika Grzegorek
Pielęgniarki: mgr Beata Wiśniewska (oddziałowa), Marzena Wójcik, Iwona Dziarnowska, Bożena Knyt, Monika Matusz, mgr Milena Prusaczyk, Ewa Szczepańska, mgr Ewa Pietrowiak, mgr Dorota Pyra, mgr Aleksandra Pierzchalska
Filolog angielski: mgr Krystyna Dudziak
Technicy: st. tech. Małgorzata Pawlik, st. tech. Bożena Wasilewska, st. tech. Elżbieta Wiśniakowska, st. tech. Elżbieta Frankowska, st. tech. Zygmunt Krasiński
Pomoc laboratoryjna: Marzena Kłokocka, Elżbieta Kępka
Informatycy: Paweł Kłobukowski, inż. Krzysztof Sutkowski

Sekretariat: Żaneta Mioduszewska, mgr Karolina Milewska
tel: 22 34 96 371 fax: 22 34 96 372
e-mail: bloodorg@ihit.waw.pl; bloodorg2@ihit.waw.pl

Zakład prowadzi działalność naukową i usługową w dziedzinie transfuzjologii i mikrobiologii, a także realizuje szkolenia i udziela konsultacji w tym zakresie. Prowadzi również Krajowy Rejestr Dawców Krwi (KRDK), Ośrodek Dawców Szpiku (ODS), Bank Komórek Krwiotwórczych, Bank Krwi i Ośrodek Pobierający komórki krwiotwórcze oraz nadzoruje bezpieczeństwo leczenia składnikami krwi w Instytucie.
Zakład prowadzi także działalność organizacyjną wynikającą z zadań Ustawy o publicznej służbie krwi. Sprawuje merytoryczny nadzór nad jednostkami organizacyjnymi publicznej służby krwi wraz i z Zakładem Wirusologii oraz Zakładem Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej opracowuje wytyczne dobrych praktyk pobierania, badania, preparatyki, przechowywania i wydawania krwi i jej składników, a także przeprowadza kontrole w Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (CKiK). Opracowuje także wytyczne dobrych praktyk dla szpitalnych banków krwi i pracowni immunologii transfuzjologicznych. Zakład kontroluje jakość składników krwi otrzymywanych w CKiK oraz bierze udział w pracach związanych z rejestracją i zwalnianiem serii produktów krwiopochodnych. Ponadto w ramach współpracy z Ministerstwem Zdrowia (MZ) i Narodowym Centrum Krwi (NCK) bierze udział w pracach legislacyjnych z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Zakład uczestniczy w realizacji projektów Wspólnoty Europejskiej z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
Działalność usługowa Zakładu obejmuje: zabezpieczanie krwi i jej składników dla pacjentów leczonych w Instytucie, pobieranie komórek krwiotwórczych, wykonywanie zabiegów leczniczej aferezy w tym fotoferezy zarówno dla pacjentów Instytutu jak i innych szpitali, przygotowywanie do przeszczepiania komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku, przygotowywanie „sztucznych łez” z autologicznej surowicy dla pacjentów z zespołem „suchego oka”, w tym w przebiegu przewlekłej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GVHD), pobieranie autologicznej krwi i jej składników w celu przygotowania preparatów kleju fibrynowego, żelu płytkowego i innych specjalistycznych składników krwi oraz wykonywanie unikatowych badań specjalistycznych z zakresu transfuzjologii.
Działalność naukowa Zakładu dotyczy zagadnień związanych z bezpieczeństwem krwi, do których należą przede wszystkim metodyka otrzymywania i przechowywania krwi i jej składników oraz zasady i efektywność ich przetaczania u pacjentów Klinik wchodzących w skład Instytutu. Zakład prowadzi także prace związane z pobieraniem i preparatyką komórek krwiotwórczych, a także stosowaniem metod leczniczej aferezy, jako leczenia uzupełniającego u pacjentów onkohematologicznych i pacjentów z zaburzeniami hemostazy. Prace dotyczą także klinicznej oceny właściwości hemostatycznych i możliwości zastosowania w lecznictwie kleju fibrynowego i żeli płytkowych oraz „sztucznych łez”. Zakład bierze również udział w badaniach oceniających jakość i bezpieczeństwo składników krwi przechowywanych w roztworach wzbogacających, poddawanych napromieniowaniu, inaktywacji i innym nowo wprowadzanym do krwiodawstwa procedurom. Tematem prowadzonych badań jest także działalność organizacyjna publicznej służby krwi w Polsce.
Zakład prowadzi działalność szkoleniową  z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa dla personelu zatrudnionego w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi, dla lekarzy w ramach różnych specjalności oraz dla diagnostów laboratoryjnych w ramach specjalizacji z laboratoryjnej transfuzjologii medycznej. Zakład prowadzi również szkolenia indywidualne.
Zakład przygotowuje publikacje i rozdziały w książkach, które stanowią podstawę kształcenia specjalistycznego. 
Zakład prowadzi działalność wydawniczą; od 2008r. wydaje kwartalnik pn. "Journal of Transfusion Medicine" , w którym publikowane są prace w wersji polskojęzycznej i anglojęzycznej - poglądowe, oryginalne oraz kazuistyczne (opisy przypadków). Pismo jest indeksowane w bazie Index Copernicus (3,93) i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (6 pkt). Redaktorem naczelnym czasopisma jest prof. M. Łętowska. W skład Rady Naukowej czasopisma wchodzą następujący pracownicy Zakładu: J. Antoniewicz-Papis, E. Lachert, A. Rosiek, Z. Szczepiórkowski, R. Pogłód. Sekretarzem redakcji jest K. Dudziak.
W Zakładzie działa Zespół d.s. Analizy Niepożądanych Zdarzeń i Reakcji w Krwiodawstwie i Krwiolecznictwie w Polsce, w skład którego wchodzą pracownicy tego Zakładu oraz Zakładu Wirusologii i Zakładu Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej.  Zespół ten analizuje zgłoszenia niepożądanych reakcji poprzetoczeniowych, niepożądanych reakcji u dawców oraz zdarzenia niepożądane związane z przetoczeniem krwi i jej składników nadsyłane z CKiK z terenu całego kraju. Analizuje również postępowanie CKiK w przypadku wystąpienia takich zdarzeń i reakcji. Działalność tego Zespołu stanowi istotny element procesu czuwania nad bezpieczeństwem krwi.
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ministra zdrowia na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych” Zakład Transfuzjologii realizuje Umowę nr NCK-F/UM/PPZ/69/2017 z dnia 18 sierpnia 2017r. Czas trwania Umowy – od 18 sierpnia 2017r. do grudnia 2020r. Projekt obejmuje:
1. opracowanie oraz aktualizację „Standardu pracy komitetów transfuzjologicznych”
2. przeprowadzenie stacjonarnych szkoleń członków Komitetów Transfuzjologicznych oraz osób zaangażowanych w nadzór nad krwiolecznictwem w podmiotach leczniczych,
3. opracowanie i prowadzenie platformy e-learningowej.
Projekt finansowany jest przez ministra zdrowia. 
 

W skład Zakładu Transfuzjologii wchodzą:
Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi,
Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Komórek Krwiotwórczych,
Pracownia Zapewnienia Jakości,
Pracownia Organizacji Służby Krwi,
Pracownia Mikrobiologii,
Ośrodek Dawców Szpiku.

W strukturach Zakładu Transfuzjologii mieści się  Punkt Przyjęcia Materiału
(ul. Chocimska 5, 00-791 Warszawa;  tel: 22 34 96 650).
Punkt Przyjęcia Materiału przyjmuje materiał do badań z Klinik mieszczących się na ul. I.Gandhi 14 oraz materiału ze szpitali i laboratoriów z całego kraju, dostarczanych przez firmy kurierskie lub kierowców placówek. Materiał ten jest rejestrowany i przekazywany odpowiedniej Pracowni. Punkt pośredniczymy także w przekazywaniu wyników badań.
Osoby zatrudnione w Punkcie Przyjęcia Materiału: Elżbieta Frankowska, Zygmunt Krasiński

 

 

Kierownik:   prof. dr hab. n. med. Magdalena Łętowska

Zastępca: prof. nadzw. dr hab. n. o zdr. Jolanta Antoniewicz-Papis

Profesor wizytujący: dr n. med. Zbigniew Szczepiórkowski


Konsultant wojewódzki w dziedzinie transfuzjologii klinicznej dla województwa mazowieckiego – lek. Monika Grzegorek

Członek Krajowej Rady do spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – prof. dr hab. n. med Magdalena Łętowska

 

Profesorowie;

Profesor nadzw. dr hab. n. o zdr. Jolanta Antoniewicz-Papis

Profesor nadzw. dr hab. n. med. Elżbieta Lachert


Adiunkci: dr n. med. Aleksandra Rosiek,

Asystent: dr n. farm. Jolanta Kubis, starszy asystent diagnosta laboratoryjny

Starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej: mgr Ewa Mik, mgr Anna Kuziak,

Asystent diagnostyki laboratoryjnej: mgr Aneta Górecka, mgr Ewa Potocka, mgr Anna Tomaszewska

Młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej: mgr Karolina Solecka, mgr Ewelina Sacharczuk, mgr Monika Ignaczak

Młodszy asystent: mgr Artur Ejduk, mgr Agata Mikołowska

Starszy referent: mgr Aleksandra Czajkowska, mgr inż. Aleksandra Drapała

Specjalista ds. organizacyjnych: Monika Ćwirko - Godycka

Lekarze: lek. Lech Rzymkiewicz, lek. Monika Grzegorek

Pielęgniarki: mgr Beata Wiśniewska (oddziałowa), Marzena Wójcik, Iwona Dziarnowska, Bożena Knyt, Monika Matusz, mgr Milena Prusaczyk, Ewa Szczepańska, mgr Ewa Pietrowiak, mgr Dorota Pyra, mgr Aleksandra Pierzchalska

Filolog angielski: mgr Krystyna Dudziak

Technicy: st. tech. Małgorzata Pawlik, st. tech. Bożena Wasilewska, st. tech. Elżbieta Wiśniakowska, st. tech. Elżbieta Frankowska, st. tech. Zygmunt Krasiński
Pomoc laboratoryjna: Marzena Kłokocka, Elżbieta Kępka

Informatycy: Paweł Kłobukowski, inż. Krzysztof Sutkowski

 

Sekretariat: Żaneta Mioduszewska, mgr Karolina Milewska

tel: 22 34 96 371 fax: 22 34 96 372 

e-mail: bloodorg@ihit.waw.pl; bloodorg2@ihit.waw.pl 

 

Zakład prowadzi działalność naukową i usługową w dziedzinie transfuzjologii i mikrobiologii, a także realizuje szkolenia i udziela konsultacji w tym zakresie. Prowadzi również Krajowy Rejestr Dawców Krwi (KRDK), Ośrodek Dawców Szpiku (ODS), Bank Komórek Krwiotwórczych, Bank Krwi i Ośrodek Pobierający komórki krwiotwórcze oraz nadzoruje bezpieczeństwo leczenia składnikami krwi w Instytucie.

Zakład prowadzi także działalność organizacyjną wynikającą z zadań Ustawy o publicznej służbie krwi. Sprawuje merytoryczny nadzór nad jednostkami organizacyjnymi publicznej służby krwi wraz i z Zakładem Wirusologii oraz Zakładem Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej opracowuje wytyczne dobrych praktyk pobierania, badania, preparatyki, przechowywania i wydawania krwi i jej składników, a także przeprowadza kontrole w Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (CKiK). Opracowuje także wytyczne dobrych praktyk dla szpitalnych banków krwi i pracowni immunologii transfuzjologicznych. Zakład kontroluje jakość składników krwi otrzymywanych w CKiK oraz bierze udział w pracach związanych z rejestracją i zwalnianiem serii produktów krwiopochodnych. Ponadto w ramach współpracy z Ministerstwem Zdrowia (MZ) i Narodowym Centrum Krwi (NCK) bierze udział w pracach legislacyjnych z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Zakład uczestniczy w realizacji projektów Wspólnoty Europejskiej z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Działalność usługowa Zakładu obejmuje: zabezpieczanie krwi i jej składników dla pacjentów leczonych w Instytucie, pobieranie komórek krwiotwórczych, wykonywanie zabiegów leczniczej aferezy w tym fotoferezy zarówno dla pacjentów Instytutu jak i innych szpitali, przygotowywanie do przeszczepiania komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku, przygotowywanie „sztucznych łez” z autologicznej surowicy dla pacjentów z zespołem „suchego oka”, w tym w przebiegu przewlekłej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GVHD), pobieranie autologicznej krwi i jej składników w celu przygotowania preparatów kleju fibrynowego, żelu płytkowego i innych specjalistycznych składników krwi oraz wykonywanie unikatowych badań specjalistycznych z zakresu transfuzjologii.

Działalność naukowa Zakładu dotyczy zagadnień związanych z bezpieczeństwem krwi, do których należą przede wszystkim metodyka otrzymywania i przechowywania krwi i jej składników oraz zasady i efektywność ich przetaczania u pacjentów Klinik wchodzących w skład Instytutu. Zakład prowadzi także prace związane z pobieraniem i preparatyką komórek krwiotwórczych, a także stosowaniem metod leczniczej aferezy, jako leczenia uzupełniającego u pacjentów onkohematologicznych i pacjentów z zaburzeniami hemostazy. Prace dotyczą także klinicznej oceny właściwości hemostatycznych i możliwości zastosowania w lecznictwie kleju fibrynowego i żeli płytkowych oraz „sztucznych łez”. Zakład bierze również udział w badaniach oceniających jakość i bezpieczeństwo składników krwi przechowywanych w roztworach wzbogacających, poddawanych napromieniowaniu, inaktywacji i innym nowo wprowadzanym do krwiodawstwa procedurom. Tematem prowadzonych badań jest także działalność organizacyjna publicznej służby krwi w Polsce.

Zakład prowadzi działalność szkoleniową  z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa dla personelu zatrudnionego w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi, dla lekarzy w ramach różnych specjalności oraz dla diagnostów laboratoryjnych w ramach specjalizacji z laboratoryjnej transfuzjologii medycznej. Zakład prowadzi również szkolenia indywidualne.

Zakład przygotowuje publikacje i rozdziały w książkach, które stanowią podstawę kształcenia specjalistycznego.

Zakład prowadzi działalność wydawniczą; od 2008r. wydaje kwartalnik pn. "Journal of Transfusion Medicine" , w którym publikowane są prace w wersji polskojęzycznej i anglojęzycznej - poglądowe, oryginalne oraz kazuistyczne (opisy przypadków). Pismo jest indeksowane w bazie Index Copernicus (3,93) i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (6 pkt). Redaktorem naczelnym czasopisma jest prof. M. Łętowska. W skład Rady Naukowej czasopisma wchodzą następujący pracownicy Zakładu: J. Antoniewicz-Papis, E. Lachert, A. Rosiek, Z. Szczepiórkowski, R. Pogłód. Sekretarzem redakcji jest K. Dudziak.

W Zakładzie działa Zespół d.s. Analizy Niepożądanych Zdarzeń i Reakcji w Krwiodawstwie i Krwiolecznictwie w Polsce, w skład którego wchodzą pracownicy tego Zakładu oraz Zakładu Wirusologii i Zakładu Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej. Zespół ten analizuje zgłoszenia niepożądanych reakcji poprzetoczeniowych, niepożądanych reakcji u dawców oraz zdarzenia niepożądane związane z przetoczeniem krwi i jej składników nadsyłane z CKiK z terenu całego kraju. Analizuje również postępowanie CKiK w przypadku wystąpienia takich zdarzeń i reakcji. Działalność tego Zespołu stanowi istotny element procesu czuwania nad bezpieczeństwem krwi.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ministra zdrowia na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych” Zakład Transfuzjologii realizuje Umowę nr NCK-F/UM/PPZ/69/2017 z dnia 18 sierpnia 2017r. Czas trwania Umowy – od 18 sierpnia 2017r. do grudnia 2020r. Projekt obejmuje:

1. opracowanie oraz aktualizację „Standardu pracy komitetów transfuzjologicznych”

2. przeprowadzenie stacjonarnych szkoleń członków Komitetów Transfuzjologicznych oraz osób zaangażowanych w nadzór nad krwiolecznictwem w podmiotach leczniczych,

3. opracowanie i prowadzenie platformy e-learningowej.

Projekt finansowany jest przez ministra zdrowia.

W skład Zakładu Transfuzjologii wchodzą:

·         Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi,

·         Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Komórek Krwiotwórczych,

·         Pracownia Zapewnienia Jakości,

·         Pracownia Organizacji Służby Krwi,

·         Pracownia Mikrobiologii

·         Ośrodek Dawców Szpiku.

W strukturach Zakładu Transfuzjologii mieści się Punkt Przyjęcia Materiału

(ul. Chocimska 5, 00-791 Warszawa; tel: 22 34 96 650).

Punkt Przyjęcia Materiału przyjmuje materiał do badań z Klinik mieszczących się na ul. I.Gandhi 14 oraz materiału ze szpitali i laboratoriów z całego kraju, dostarczanych przez firmy kurierskie lub kierowców placówek. Materiał ten jest rejestrowany i przekazywany odpowiedniej Pracowni. Punkt pośredniczymy także w przekazywaniu wyników badań.

Osoby zatrudnione w Punkcie Przyjęcia Materiału: Elżbieta Frankowska, Zygmunt Krasiński.

 

Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi

 

Zespół: lek. Lech Rzymkiewicz, mgr Beata Wiśniewska, Iwona Dziarnowska, Bożena Knyt, Monika Matusz, mgr Ewa Pietrowiak, Ewa Szczepańska, Marzena Wójcik, mgr Milena Prusaczyk, mgr Karolina Milewska, mgr Aleksandra Pierzchalska, mgr Dorota Pyra

 

Tel. (22) 34-96-533
e-mail: 
kmilewska@ihit.waw.pl

Pracownia zapewnia krew i jej składniki dla pacjentów hospitalizowanych w Instytucie. W Pracowni wykonywane są zabiegi aferezy leczniczej u pacjentów z Klinik Instytutu oraz zewnętrznych podmiotów leczniczych. Wykonuje się tu także separacje krwiotwórczych komórek macierzystych (KKM) z krwi obwodowej dla pacjentów Instytutu oraz spoza Instytutu, a także pobrania limfocytów (DLI) dla pacjentów po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych. Lekarze Pracowni prowadzą kwalifikację dawców niespokrewnionych do pobrania komórek krwiotwórczych, zlecają i nadzorują mobilizację czynnikiem wzrostu kolonii granulocytów w przypadku pobrania tych komórek z krwi obwodowej oraz sprawują opiekę lekarską nad dawcami hospitalizowanymi w przypadku pobrania komórek krwiotwórczych ze szpiku. Pielęgniarki Pracowni bezpośrednio uczestniczą w zabiegu pobrania szpiku.

Ponadto wykonuje się zabiegi pozwalające uzyskać materiał wyjściowy do otrzymywania autologicznego kleju fibrynowego i żelu płytkowego oraz autologicznych „sztucznych łez”. W Pracowni pobierane są limfocyty do zabiegu fotoaferezy dla pacjentów z przewlekłą chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi (GVHD).

Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Komórek Krwiotwórczych

Kierownik: prof. nadzw. dr hab. n. o zdr Jolanta Antoniewicz-Papis
Zespół:  st. tech. Małgorzata Pawlik, mgr Ewelina Sacharczuk, mgr Monika Ignaczak, mgr Artur Ejduk, mgr Karolina Solecka, inż. Krzysztof Sutkowski, Paweł Kłobukowski

Tel. (22) 34-96-381, -388, -389
e-mail: :
ptlzbkk@ihit.waw.pl

W strukturach Pracowni działa Bank Komórek Krwiotwórczych, zajmujący się preparatyką i przechowywaniem komórek krwiotwórczych. W Pracowni wykonywane są niektóre specjalistyczne preparaty pochodzące z krwi i jej składników stosowane m. in. w leczeniu objawów zespołu suchego oka („sztuczne łzy”). Bank Komórek Krwiotwórczych (BKK) zajmuje się badaniem, preparatyką (preparatyka i kriokonserwacja), przechowywaniem oraz wydawaniem komórek krwiotwórczych (KK) pochodzących ze szpiku oraz krwi obwodowej. W BKK przechowywane są także preparaty krwi pępowinowej. System stosowany do identyfikowania preparatów KK jest zgodny ze standardem ISBT 128 oraz SEC. Pracownia wykonuje także zabiegi fotoaferezy dla pacjentów Instytutu i spoza Instytutu z przewlekłą chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi (GVHD) oraz innymi chorobami, w których zabiegi te mają znaczenie terapeutyczne.
Ponadto Pracownia prowadzi Krajowy Rejestr Dawców Krwi (KRDK). Personel Pracowni uczestniczy w kontrolach jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi.

 

Pracownia Zapewnienia Jakości

 

Kierownik:prof. nadzw.dr hab. n. med. Elżbieta Lachert

Zespół: dr n. farm. Jolanta Kubis, mgr Ewa Potocka, mgr Agata Mikołowska, st. tech. Elżbieta Wiśniakowska, Marzena Kłokocka

 

Tel. (22) 34-96-382
e-mail:bloodorg2@ihit.waw.pl
 

 

W Pracowni prowadzona jest analiza badań kontroli jakości składników krwi otrzymywanych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi. Wykonywane są badania kontroli seryjnej wstępnej produktów krwiopochodnych, w tym prowadzona jest kontrola seryjna wstępną immunoglobuliny anty D do stosowania domięśniowego. Pracownia analizuje dokumentację i przygotowuje orzeczenia o zwolnieniu z obowiązku kontroli seryjnej wstępnej serii produktów leczniczych krwiopochodnych, dopuszczonych do stosowania w krajach członkowskich Wspólnoty na podstawie orzeczenia OCABR. Personel Pracowni uczestniczy w kontrolach jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi oraz sprawuje nadzór nad organizacją kontroli i działaniami pokontrolnymi. W Pracowni otrzymuje się podstawowe składniki zarówno autologicznych jak i allogenicznych preparatów tkankowych: kleju fibrynowego i żelu płytkowego. Preparaty te mają szerokie zastosowanie zarówno w medycynie regeneracyjnej ( leczenie trudno gojących się ran takich jak owrzodzenia podudzi, stopa cukrzycowa). Pracownia świadczy także usługi na rzecz innych Pracowni Instytutu m.in.: nadzoruje walidacje procesów przechowywania składników krwi, próbek do badań, odczynników i testów przy zastosowaniu urządzeń chłodniczych oraz przeprowadza kalibracje automatycznych pipet stosowanych we wszystkich laboratoriach Instytutu. Pracownia wykonuje badania oraz wydaje opinię dotyczące jakości nowej aparatury, sprzętu jednorazowego użytku, roztworów wzbogacających do przechowywania komórkowych składników oraz metod przeznaczonych do rutynowej pracy w CKiK.

 

Pracownia Organizacji Służby krwi

 

Kierownik: mgr Anna Tomaszewska

Zespół: dr n. med. Aleksandra Rosiek, mgr Krystyna Dudziak, Monika Ćwirko-Godycka

 

Tel. (22) 34-96-379
e-mail: 
antomaszewska@ihit.waw.pl  

 

Pracownia prowadzi działalność organizacyjno-merytoryczną wynikającą z zadań określonych ustawą o publicznej służbie krwi. W zakres tej działalności wchodzi miedzy innymi: nadzór nad realizacją i rozliczaniem planowanych czynności w związku z realizacją ustawowych zadań, sporządzanie rocznych planów oraz sprawozdań cząstkowych i rocznych, dotyczących realizacji zadań z art. 25 ustawy o publicznej służbie krwi, merytoryczna weryfikacja sprawozdań z rocznej działalności CKiK, analiza zgłoszonych reakcji poprzetoczeniowych i niepożądanych zdarzeń oraz opracowywanie na ich podstawie rocznych sprawozdań dla Komisji Europejskiej. Sporządzanie statystycznych zestawień do ankiet otrzymywanych np. z WHO, Unii Europejskiej. Na podstawie miesięcznych zestawień dotyczących stanów magazynowych KKCz w CKiK sporządza się zbiorcze raporty wraz z analizą porównawczą stanów magazynowych z lat poprzednich. Do zadań Pracowni należy również opracowywanie rocznego raportu dla EDQM i OMCL Network na podstawie badań wykonywanych w Instytucie w ramach kontroli seryjnej wstępnej oraz zwolnień administracyjnych orzeczeń OCABR. Personel Pracowni uczestniczy w kontrolach jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi.

W zakres działalności Pracowni wchodzi także przygotowywanie anglojęzycznych wersji prac naukowych na konferencje międzynarodowe dla pracowników Zakładów i Klinik Instytutu oraz materiałów przeznaczonych do publikacji w kwartalniku Journal of Transfusion Medicine.

 

Pracownia Mikrobiologii

 

Kierownik: mgr Ewa Mik

Zespół: mgr Anna Kuziak, st. tech. Bożena Wasilewska, Elżbieta Kępka

 

Tel. (22) 34-96-616
e-mail: 
emik@ihit.waw.pl 

 

Pracownia prowadzi diagnostykę mikrobiologiczną materiałów klinicznych od pacjentów Instytutu. Wykryte nowe mechanizmy oporności bakterii na antybiotyki są weryfikowane w Krajowym Ośrodku Referencyjnym i informacje te są na bieżąco przekazywane klinicystom.

Pracownia bierze udział w zewnętrznym Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań w Mikrobiologii i uzyskuje bardzo dobre wyniki.

W Pracowni Mikrobiologii opracowywane są okresowe raporty sytuacji mikrobiologicznej Klinik w oparciu o wyniki badań mikrobiologicznych i zużycie antybiotyków. Raz w roku Pracownia przygotowuje prezentacje sytuacji mikrobiologicznej w poszczególnych Klinikach. Do zadań Pracowni należy monitorowanie błędów przedlaboratoryjnych i przekazywanie ich do Klinik Instytutu.

 

Ośrodek Dawców Szpiku

 

Kierownik: lek. Monika Grzegorek

Zespół: mgr Aleksandra Czajkowska /mgr inż. Aleksandra Drapała, mgr Aneta Górecka,

 

Tel. (22) 34-96-375
e-mail: 
ods@ihit.waw.pl  

 

Ośrodek Dawców Szpiku (ODS) prowadzi działalność edukacyjną i informacyjną w zakresie promocji dawstwa komórek krwiotwórczych od osób niespokrewnionych. ODS rekrutuje w siedzibie Instytutu oraz podczas ekip wyjazdowych pełnoletnich kandydatów na dawców komórek krwiotwórczych i wykonuje badania HLA w ramach zmienionego Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej (NPRMT) w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (92-213 Łódź, ul. Pomorska 251). Prowadzi również Rejestr Dawców ODS IHiT, zasilając danymi wymaganymi ustawą Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej (CRNPDSiKP) i ściśle współpracuje z Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnym „Poltransplant”. ODS przyjmuje także do realizacji zlecenia z Poltransplantu m. in. badania uzupełniające – dotypowanie, typowanie potwierdzające. Personel ODS koordynuje ostateczną kwalifikację dawcy do oddania komórek krwiotwórczych oraz opiekę nad dawcą po ich pobraniu.