Publiczna Służba Krwi

Publiczna służba krwi (PSK) w Polsce jest integralną częścią  publicznej służby zdrowia. Jedną z jednostek organizacyjnych PSK jest  Instytut Hematologii i Transfuzjologii, który, jako państwowa jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Zdrowia, pełni nadzór  merytoryczny nad działalnością PSK.

Przedmiotem działalności Instytutu w ramach PSK jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz wdrażanie uzyskanych wyników w praktyce.

Ponadto, do zadań Instytutu w ramach PSK należą m. in.: przygotowanie raportu warunkującego uzyskanie akredytacji przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, przeprowadzanie w nich kontroli, opracowywanie i przedstawianie Ministrowi Zdrowia propozycji w sprawach dotyczących wymagań zdrowotnych jakim powinien odpowiadać kandydat na dawcę krwi i dawca krwi, określanie medycznych zasad pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania obowiązujących w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi, prowadzenie krajowego rejestru dawców krwi, opracowywanie programów szkolenia, udzielanie konsultacji związanych z leczeniem krwią oraz propagowanie honorowego krwiodawstwa (www.darkrwi.info.pl).

W ramach struktury Instytutu Hematologii i Transfuzjologii na rzecz PSK działają następujące Zakłady:

 

Projekt e-krew

e-krew to realizowany przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia projekt budowy systemu informatycznego, odpowiadający na potrzeby:
•    dawców i kandydatów na dawców krwi,
•    podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które wykorzystują krew i jej składniki w celach leczniczych,
•    centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, które bezpośrednio realizują działania związane z publiczną służbą krwi –  pobranie, badanie, preparatyka oraz dystrybucja krwi i jej składników,
•    instytucji nadzorujących system publicznej służby krwi: Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Centrum Krwi, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.

Nowe rozwiązanie informatyczne wpłynie na poprawę jakości usług medycznych świadczonych dla społeczeństwa. Poprawę jakości należy tutaj rozumieć jako usprawnienie wymiany danych pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w procesie pobierania krwi i stosowania jej w lecznictwie oraz skuteczne zarządzanie uzyskiwanymi i wykorzystywanymi danymi.

Pełna informacja do pobrania TUTAJ

tl_files/AMartyna/044.32.19 Slider2_e-krew.png