Przyjęcie do Instytutu

Pacjenci do hospitalizacji w trybie planowym powiadamiani są telefonicznie o terminie zgłoszenia. Po przybyciu do Instytutu zgłaszają się na Izbę Przyjęć Szpitala. Wejście do Izby Przyjęć znajduje się z prawej strony, obok wejścia głównego do Instytutu.

Z Pacjentami do hospitalizacji pielęgniarka przeprowadza wywiad, następnie lekarz dokonuje oceny ich stanu zdrowia i kieruje do rejestracji. W trakcie przyjęcia Pacjent zobowiązany jest do przedstawienia:

  • skierowania do szpitala lub poradni
  • dowodu osobistego 
  • dodatkowej dokumentacji lekarskiej z poprzednich pobytów w Instytucie lub w innym szpitalu (karty informacyjne, wyniki badań diagnostycznych).

W trakcie rejestracji ubezpieczenie zdrowotne Pacjenta jest sprawdzane w systemie EWUŚ. W razie niemożności sprawdzenia sytuacji ubezpieczeniowej w systemie EWUŚ  Pacjent wypełnia oświadczenie potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego.

Po przyjęciu do szpitala Pacjent przebiera się, a ubranie przekazuje do depozytu. Pacjent ma możliwość pozostawienia wartościowych rzeczy w depozycie. Pacjent otrzymuje dokument potwierdzający przekazanie mienia osobistego na przechowanie w Instytucie.