Pracownia Porfirii

Kierownik: dr n. med. Agnieszka Lipniacka
e-mail: alipniacka@ihit.waw.pl

Zespół: technik Renata Bajszczak (e-mail: rbajszczak@ihit.waw.pl), pomoc lab. Czesława Gładczuk

Adres: ul. Chocimska 5, 00-957 Warszawa
Telefon: 22 3496617, 22 3496635

Aktualna oferta i cennik badań wykonywanych w Pracowni Porfirii dostępne są TUTAJ

Dokumenty do pobrania:

1.    ZLECENIE BADANIA LABORATORYJNEGO DO PRACOWNI PORFIRII
2.    INSTRUKCJA POBIERANIA I TRANSPORTU MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH W KIERUNKU PORFIRII
3.    ZLECENIE BADANIA GENETYCZNEGO DO PRACOWNI PORFIRII
4.    DEKLARACJA ŚWIADOMEJ ZGODY NA WYKONANIE BADAŃ GENETYCZNYCH
5.    INSTRUKCJA POBIERANIA I TRANSPORTU MATERIAŁU DO BADAŃ GENETYCZNYCH W KIERUNKU PORFIRII
6.    ZGODA PACJENTA NA WYSŁANIE SPRAWOZDANIA Z BADANIA FAKSEM_DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Jak zlecić wykonanie badań do Pracowni Porfirii ZHiChM?

1.    Informacje dla lekarzy zlecających badania z ośrodka zewnętrznego (wymagana zgoda płatnika):
a.    Badania wykonywane są na podstawie czytelnie wypełnionego ZLECENIA BADANIA LABORATORYJNEGO/GENETYCZNEGO DO PRACOWNI PORFIRII  (do pobrania)
b.    Na zleceniu proszę umieścić telefon kontaktowy do lekarza kierującego
c.    W przypadku badań genetycznych konieczne jest załączenie  do ZLECENIA BADANIA GENETYCZNEGO DO PRACOWNI PORFIRII  DEKLARACJI ŚWIADOMEJ ZGODY NA WYKONANIE BADAŃ GENETYCZNYCH (do pobrania)
d.    W każdym przypadku należy telefonicznie uzgodnić zakres i termin badań z Pracownią
e.    Materiał do badań należy pobrać i dostarczyć do Pracowni zgodnie z  odpowiednią INSTRUKCJĄ POBIERANIA I TRANSPORTU MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH/ GENETYCZNYCH W KIERUNKU PORFIRII (do pobrania)
f.    Za prawidłowe pobranie materiału, jego zabezpieczenie do czasu transportu i prawidłowy transport odpowiedzialność ponosi ośrodek kierujący.
g.    Pracownia przyjmuje materiał do badania: niezamrożony – w godzinach od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do czwartku, w piątki do godziny 10.00, z wyjątkiem materiału do oznaczenia protoporfirryny wolnej/i cynkowej, który jest przyjmowany w godzinach od 8.00 do 10.00 od poniedziałku do piątku; materiał zamrożony przyjmowany jest w godzinach od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku
h.    UWAGA! W przypadku ośrodków zewnętrznych, które nie zawarły umowy z IHiT o świadczenie usług, zlecenie badania należy opatrzyć zgodą na pokrycie kosztów badań, zatwierdzoną przez Dyrektora Placówki Kierującej lub Głównego Księgowego
i.    Sprawozdanie z badania przesyłane będzie faksem/drogą elektroniczną do zleceniodawcy tylko i wyłącznie za zgodą pacjenta; do zlecenia należy dołączyć czytelnie wypełnioną ZGODĘ PACJENTA NA WYSŁANIE SPRAWOZDANIA Z BADANIA FAKSEM/DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (do pobrania).

2.    Informacje dla pacjentów indywidualnych (badania odpłatne):
a.    Zakres, termin i formę płatności za badania należy każdorazowo telefonicznie uzgodnić z Pracownią
b.    Prawidłowe przygotowanie pacjenta/materiału do badań laboratoryjnych opisuje INSTRUKCJA POBIERANIA I TRANSPORTU MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH/ GENETYCZNYCH W KIERUNKU PORFIRII (do pobrania)
c.    W przypadku badań genetycznych konieczne jest wypełnienie i podpisanie przez pacjenta DEKLARACJI ŚWIADOMEJ ZGODY NA WYKONANIE BADAŃ GENETYCZNYCH (do pobrania) oraz wypełnienie i uzyskanie podpisu lekarza na ZLECENIU BADANIA GENETYCZNEGO DO PRACOWNI PORFIRII (do pobrania) (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19.08.2015 (Poz. 1372) zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych, zlecenie badania genetycznego musi zawierać pieczęć i podpis lekarza zlecającego badanie)
d.    W umówionym terminie pacjent zgłasza się rano, do godziny 10.00, do Pracowni Porfirii, ul. Chocimska 5 z próbką moczu (i ewentualnie kału) oraz z potwierdzeniem przelewu za badania; w Punkcie Pobrań pobierana jest od pacjenta krew obwodowa
e.    Pracownia ustala z pacjentem sposób odbioru Sprawozdania z badania.

UWAGA! Niekompletna lub nieodpowiednio wypełniona dokumentacja medyczna uniemożliwia przyjęcie przez Pracownię materiału do badań.