Pracownia Organizacji Służby Krwi

Kierownik: mgr Anna Tomaszewska
Zespół: dr n. med. Aleksandra Rosiek, mgr Krystyna Dudziak, Monika Ćwirko-Godycka

Tel. (22) 34-96-379
e-mail: antomaszewska@ihit.waw.pl

Pracownia prowadzi działalność organizacyjno-merytoryczną wynikającą z zadań określonych ustawą o publicznej służbie krwi. W zakres tej działalności wchodzi miedzy innymi: nadzór nad realizacją i rozliczaniem planowanych czynności w związku z realizacją ustawowych zadań, sporządzanie rocznych planów oraz sprawozdań cząstkowych i rocznych, dotyczących realizacji zadań z art. 25 ustawy o publicznej służbie krwi, merytoryczna weryfikacja sprawozdań z rocznej działalności CKiK, analiza zgłoszonych reakcji poprzetoczeniowych i niepożądanych zdarzeń oraz opracowywanie na ich podstawie rocznych sprawozdań dla Komisji Europejskiej. Sporządzanie statystycznych zestawień do ankiet otrzymywanych np. z WHO, Unii Europejskiej. Na podstawie miesięcznych zestawień dotyczących stanów magazynowych KKCz w CKiK sporządza się zbiorcze raporty wraz z analizą porównawczą stanów magazynowych z lat poprzednich. Do zadań Pracowni należy również opracowywanie rocznego raportu dla EDQM i OMCL Network na podstawie badań wykonywanych w Instytucie w ramach kontroli seryjnej wstępnej oraz zwolnień administracyjnych orzeczeń OCABR. Personel Pracowni uczestniczy w kontrolach jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi.
W zakres działalności Pracowni wchodzi także przygotowywanie anglojęzycznych wersji prac naukowych na konferencje międzynarodowe dla pracowników Zakładów i Klinik Instytutu oraz materiałów przeznaczonych do publikacji w kwartalniku Journal of Transfusion Medicine