Pracownia Immunofenotypowania

Kierownik: dr n. med. Jolanta Woźniak

Zespół: Zespół: dr n. med. Urszula Podstawka, mgr Agnieszka Krzywdzińska, mgr Beata Krzymieniewska, mgr Ewelina Franecka

Tel. (22) 34-96-167
e-mail: cytometr@ihit.waw.pl

W Pracowni wykonywane są badania określające immunofenotyp leukocytów metodą  wielokolorowej cytometrii przepływowej mające na celu:

 1. Ustalenie fenotypu komórek rozrostowych w ostrych białaczkach szpikowych i limfoblastycznych wraz z ustaleniem fenotypów aberrantnych („puste pola”)
 2. Ustalenie fenotypu komórek rozrostowych w przewlekłych chorobach limfoproliferacyjnych (CLL/SLL, chłoniaki, szpiczak)
 3. Analiza cytometryczna szpiku w zespołach mielodysplastycznych i mieloproliferacyjnych
 4. Monitorowanie leczenia, ocena występowania choroby resztkowej w ostrych i przewlekłych rozrostach hematologicznych
 5. Ocena rozkładu subpopulacji leukocytów w badanym materiale
 6. Ocena podstawowych subpopulacji limfocytów, obejmująca rozkład odsetkowy i ocenę liczby bezwzględnej limfocytów T, B, NK oraz limfocytów T pomocniczych i supresorowych
 7. Ocena subpopulacji komórek NK w boreliozie (CD57+)
 8. Ustalenie odsetka i żywotności komórek CD34+  - krew, produkty aferezy, szpik.

Badania prowadzone są w cytometrze  przepływowym Canto II (8 kolorów) firmy Becton Dickinson.

Materiał do badań:

 1. krew obwodowa, aspirat szpiku - pobrane na EDTA,
 2. płyn mózgowo-rdzeniowy, BAL, materiał z biopsji cienkoigłowej, inne płyny ustrojowe i wysiękowe  - pobrane do probówki polipropylenowej bez antykoagulantu  / sterylnego naczynka z polipropylenu;
 3. węzeł chłonny - umieszczony w soli fizjologicznej o temp.37oC

W przypadku badań zlecanych przez jednostki służby zdrowia, wypisane wyniki są gotowe do odbioru po dwóch dniach od dostarczenia materiału.

Wyniki przesyłane są po uzgodnieniu z klientem pocztą i/lub mogą być przesłane faxem lub pocztą elektroniczną po uzyskaniu zgody pacjenta.

W przypadku badań zlecanych przez klienta indywidualnego, klient osobiście w Dziale Obsługi Działalności Leczniczej IHIT zamówione badanie i z opłaconym rachunkiem zgłasza się do Izby Przyjęć na pobranie krwi.

Wypisane wyniki są gotowe do odbioru po dwóch dniach od dostarczenia materiału.

Odbiór wyników odbywa się w Gabinecie Zabiegowym przy Przychodni Specjalistycznej IHiT. Po uzgodnieniu z Klientem wynik jest wysyłany pocztą  i/lub może być przesłany faxem lub pocztą elektroniczną.

Dokumenty do pobrania: