Pracownia Biologii Molekularnej

Kierownik Pracowni:
dr n. med. Iwona Solarska - adiunkt, specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej, diagnosta laboratoryjny, nr PWZDL 07103


Zespół Pracowni:
Iwona Kania st. technik;
Hanna Makuch-Łasica - magister, diagnosta laboratoryjny, analityk kliniczny, nr PWZDL 09193;
Grażyna Nowak - magister, diagnosta laboratoryjny, nr PWZDL 09609;
Sylwia Radomska, magister, diagnosta laboratoryjny, nr PWZDL 17215
Magdalena Wojtas, dr n. biol., diagnosta laboratoryjny, nr PWZDL 10995

Tel: +48 22 34-96-170/171/594
Tel/fax: +48 22 34-96-171
e-mail: pbm@ihit.waw.pl


Pracownia Biologii Molekularnej prowadzi działalność diagnostyczną, naukową, szkoleniową i komercyjną w zakresie genetycznej diagnostyki schorzeń hematologicznych

W Pracowni zatrudnieni są wykwalifikowani diagności laboratoryjni wykonujący unikatowe, specjalistyczne badania dla pacjentów ze schorzeniami hematologicznymi zgodnie ze światowymi standardami i wytycznymi.
Najwyższą jakość i wiarygodność wykonywanych oznaczeń potwierdzają otrzymywane certyfikaty udziału w krajowych oraz międzynarodowych kontrolach jakości. Laboratorium wyposażone jest w wysokospecjalistyczną aparaturę diagnostyczną.


Działalność diagnostyczna:
Oferujemy szerokie spektrum badań diagnostycznych mających zastosowanie w rozpoznaniu, prognozowaniu oraz ocenie minimalnej choroby resztkowej w ostrych białaczkach szpikowych i limfoblastycznych oraz przewlekłych zespołach mielo- i limfoproliferacyjnych dla pacjentów z IHiT jak również innych ośrodków hematologicznych w Polsce i za granicą

Wykonujemy unikatowe na skalę Polski oznaczenia takie jak:

 1. Monitorowanie minimalnej choroby resztkowej w ALL Ph(-) metodą ilościową z zastosowaniem pojedynczego markera Ig/TCR
 2. Badanie hipermutacji genów IgVHOFERTA BADAN MOLEKULARNYCH

Wykorzystujemy techniki:

 • sekwencjonowanie kapilarne DNA
 • analiza fragmentów (gene scan)
 • high resolution melting (HRM)
 • qPCR, multiplex PCR, RT-PCR, PCR, ARMS-PCR, RFLP-PCR


Posiadamy polskie i międzynarodowe certyfikaty jakości:

 • tzw. wskaźnik korygujący w zakresie ilościowej analizy onkogenu BCR-ABL (EUTOS for CML) umożliwiający wydanie wyniku w skali międzynarodowej [IS]
 • EMQN (European Molecular Genetics Quality Network)
 • European Study Group on MRD detection in ALL


Aktywnie uczestniczymy w pracach nad standaryzacją badań genetycznych w hematologii w ramach Sekcji Hematologii Molekularnej Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (PTGC):

 • Standaryzacja oznaczeń molekularnych w ostrych białaczkach szpikowych, ze szczególnym uwzględnieniem mutacji w genie FLT3 (FLT3-ITD., FLT3-TKD) w ramach programu PALG-AML1-2016Działalność naukowa

Działalność w międzynarodowych projektach badawczych:.
„Heterogenność klonalna szpiczaka plazmocytowego: ewolucja i implikacje terapii celowanej” (Multiple myeloma intra-clonal heterogeneity: evolution and implications of targeted therapy) w ramach międzynarodowego program: Translational research on human tumour heterogeneity to overcome recurrence and resistance to therapy (ERA-NET Transcan-2, JTC 2014)

Działalność w ramach prac statutowych IHiT:

 • Diagnostyka i patogeneza chorób nowotworowych układu krwiotwórczego i chłonnego
 • Optymalizacja metod diagnostycznych i leczenia chorób nowotworowych układu krwiotwórczego i chłonnego
 • Monitorowanie minimalnej choroby resztkowej u chorych na CBF-AML
 • Monitorowanie minimalnej choroby resztkowej u chorych na szpiczaka plazmocytowego i amyloidozę AL
 • Charakterystyka funkcjonalna klonogennych komórek ostrej białaczki limfoblastycznej: rola komórkowych mechanizmów regulacji potencjału redox


Współpraca naukowa z ośrodkami w Polsce:

 • Zakład Immunologii - Centrum Biostruktury, Warszawski Uniwersytet Medyczny - badanie patomechanizmów oporności w przewlekłej białaczce szpikowej
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu - oznaczenie stanu mutacyjnego genów IGVHDziałalność szkoleniowa:

Zespół Pracowni stanowi kadrę wykładowców na kursach dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie hematologii organizowanych przez CMKP, jak również prowadzi szkolenia indywidualne z zakresu diagnostyki molekularnej nowotworów hematologicznych dla osób z kraju i zagranicy.


Działalność komercyjna:


OFERTA BADAN MOLEKULARNYCH


Wymagane formularze:

FORMULARZ SKIEROWANIA NA BADANIE MOLEKULARNE ORAZ DEKLARACJA ŚWIADOMEJ ZGODY NA WYKONANIE BADANIA GENETYCZNEGO

WAŻNE!
Prosimy o dokładne podanie na skierowaniu imienia i nazwiska osoby badanej, numeru PESEL i daty urodzenia, oraz adresu do korespondencji i nr telefonu kontaktowego.
Bez prawidłowo wypełnionych dokumentów materiał do badania nie zostanie przyjęty.

Pobieranie i transport krwi obwodowej i szpiku kostnego do badań genetycznych - informacja
 

Dane do przelewu:
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ul. I. Gandhi 14
02-776 Warszawa
PKO S.A. 16 1240 6003 1111 0000 4946 7956
W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko osoby badanej, datę urodzenia, adres zamieszkania/do korespondencji oraz nazwę badania.
Opłatę za badanie należy uregulować w ciągu 3 dni od daty wysłania materiału do Pracowni Biologii Molekularnej.

Wyniki badań genetycznych wydawane są w terminie do 21 dni kalendarzowych od momentu przyjęcia materiału biologicznego do badań i otrzymania prawidłowo wypełnionej dokumentacji medycznej.

Ze względu na Ustawę o Prawach Pacjenta oraz Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych nie przekazujemy informacji nt. wyników drogą telefoniczną.