Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Nadrzędnym celem Instytutu Hematologii i Transfuzjologii jest świadczenie specjalistycznych usług medycznych na najwyższym poziomie zapewniającym pacjentom, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.

Dyrekcja Instytutu Hematologii i Transfuzjologii dla zapewnienia przyjętych celów zobowiązuje się do:

 • prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi realizowanych usług,
 • prowadzenie prac naukowo – badawczych celem określenia nowych metod leczenia,
 • rozszerzenia wysokospecjalistycznych usług medycznych,
 • prowadzenie honorowego krwiodawstwa,
 • nadzór nad właściwym funkcjonowaniem podległych Instytutowi jednostek,
 • stałego i systematycznego doskonalenia i podwyższania wiedzy, umiejętności zawodowej pracowników w zakresie opieki medycznej nad pacjentem,
 • szacunku do pacjentów i ich rodzin, jako stałego elementu naszych działań,
 • doskonalenia działań organizacyjnych i technicznych dla poprawy warunków bytowych pacjenta,
 • dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i warunków pracy personelu,
 • uświadamiania i angażowania personelu w działania na rzecz poprawy jakości oferowanych usług,
 • ciągłego doskonalenia skuteczności wdrożonego systemu zarządzania jakością.

W oparciu o ogólne cele jakościowe opracowane są cele szczegółowe podlegające zatwierdzeniu do realizacji i okresowo weryfikowane przez Dyrekcję Instytutu.

Dyrekcja Instytutu Hematologii i Transfuzjologii zobowiązuje się również do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji tej polityki.

 

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA