Szpiczak plazmocytowy/ mnogi

Leczenie podtrzymujące w terapii szpiczaka plazmocytowego


Leczenie podtrzymujące ma na celu przedłużenie okresu remisji choroby.

Lekarz zaproponuje Państwu opcję najbardziej korzystną, uwzględniającą przebieg dotychczasowego leczenia.

Obecnie trwają badania nad skutecznością Talidomidu, BortezomibuLenalidomidu w podtrzymywaniu remisji szpiczaka.

 

Ostatnia aktualizacja – 2.2014 r.
Następna aktualizacja – 2015 r.

® Macmillan Cancer Support [2010].
Niniejsza publikacja oparta jest na informacji opublikowanej na stronie www.macmillan.org.uk przez Macmillan Cancer Support, 89 Albert Embankment, London SE1 7UQ, United Kingdom. Macmillan nie ponosi odpowiedzialności za dokładność niniejszego tłumaczenia, ani za kontekst, w jakim treści te się ukazują. Pełną odpowiedzialność za tłumaczenie ponosi Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, Warszawa, Polska.