Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych

Adres: ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa
tel. (22) 34-96-158, (22) 34-96-481
e-mail: sekretariatkzh@ihit.waw.pl

Kierownik:   prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga

Adiunkt: dr n. med. Anna Sikorska

Lekarze: lek. med. Anna Buczma, dr n. med. Bernadeta Ceglarek, lek. med. Joanna Falkowska, lek. med. Adela Gwozdowska, dr n. med. Magdalena Górska-Kosicka, lek. med. Sławomir Jurek, dr n. med. Robert Wasilewski

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Grażyna Grzesikiewicz-Majewska

Sekretariat: Luiza Dąbrowska, Anna Kacprzak

Zespół Kliniki zajmuje się przede wszystkim diagnostyką i leczeniem osób z wrodzonymi i nabytymi zaburzeniami hemostazy, objawiającymi się nadmierną skłonnością do krwawień, bądź prowadzącymi do stanów zakrzepowo-zatorowych, zwłaszcza w układzie żylnym. Nadto, w Klinice leczeni są chorzy na porfirię, osoby chorujące na nocną napadową hemoglobinurię, pacjenci z mikroangiopatiami zakrzepowymi oraz pacjenci z chorobami internistycznymi towarzyszącymi chorobom układu krwiotwórczego. Klinika wraz z Zakładem Hemostazy i Chorób Metabolicznych prowadzi badania naukowe z zakresu zaburzeń hemostazy i porfirii oraz szkolenia i warsztaty naukowe dla lekarzy, diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarek i przedstawicieli innych zawodów medycznych, a także udziela konsultacji w wyżej wymienionym zakresie. 

Działalność lecznicza ukierunkowana jest w dużej mierze na potrzeby pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi, z uwzględnieniem procedur unikatowych w skali kraju. Klinika jest w Polsce referencyjnym ośrodkiem leczenia chorych na hemofilię A i B, w tym powikłaną inhibitorem czynnika VIII lub IX i inne wrodzone oraz nabyte skazy krwotoczne, w tym pacjentów z rzadko występującymi niedoborami czynników krzepnięcia II, V, VII, X, XI, XIII, hypo-, dys- i afibrynogenemią oraz złożonymi wrodzonymi niedoborami czynników krzepnięcia. W Klinice leczy się także pacjentów z nabytą hemofilią A oraz nabytym zespołem von Willebranda. Klinika koordynuje zabiegi wszczepienia endoprotez stawowych i synowektomii izotopowych u pacjentów z artropatią hemofilową oraz prowadzi rehabilitację chorych po zabiegach operacyjnych. Wraz z Zakładem Hemostazy i Chorób Metabolicznych Klinika oferuje pacjentom z wrodzonymi skazami krwotocznymi diagnostykę genetyczną umożliwiającą identyfikację mutacji sprawczej, co ułatwia diagnostykę stanu nosicielstwa cechy hemofilii (bądź innej skazy) u innych członków rodziny.

Zespół Kliniki zajmuje się także leczeniem pacjentów z immunologiczną małopłytkowością, uwarunkowaną genetycznie oraz nabytą mikroangiopatią zakrzepową, przede wszystkim zespołem Upshaw-Schulmana i Moschcowitza (zakrzepowa plamica małopłytkowa). W kręgu zainteresowań klinicznych zespołu Kliniki znajduje się także nocna napadowa hemoglobinuria. Wraz z Zakładem Hemostazy i Chorób Metabolicznych Klinika prowadzi ponadto kompleksową diagnostykę trombofilii wrodzonej oraz zespołu antyfosfolipidowego. Wraz z Pracownią Porfirii Zakładu Hemostazy i Chorób Metabolicznych Klinika oferuje pełną diagnostykę porfirii oraz leczy chorych na porfirię.  

Działalność naukowa Kliniki koncentruje się głównie na problematyce zaburzeń hemostazy i obejmuje prace nad nowymi cząsteczkami stosowanymi w leczeniu chorych na hemofilię i chorobę von Willebranda oraz podłoże genetyczne i fenotyp krwotoczny m.in. rzadko występujących wrodzonych skaz krwotocznych. Prowadzony jest tu rejestr chorych na wrodzone skazy krwotoczne. Nadto Klinika współpracuje z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, m.in. realizując projekt poznania podłoża genetycznego zespołu Upshaw-Schulmana oraz opracowania skutecznego i bezpiecznego leczenia substytucyjnego pacjentów z zespołem Upshaw-Schulmana. W Klinice prowadzone są indywidualne szkolenia dla lekarzy odbywających staż specjalizacyjny z zakresu hematologii i chorób wewnętrznych. Klinika aktywnie uczestniczy w szkoleniach z zakresu zaburzeń hemostazy dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych. Pracownicy Kliniki aktywnie uczestniczą w pracach zespołów powoływanych przez MZ RP, których zadaniem jest opracowanie Narodowych Programów leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne. Klinika została uznana przez European Association for Haemophilia and Allied Disorders za Haemophilia Comprehensive Treatment Centre.

W skład Kliniki wchodzą Oddział Zaburzeń Hemostazy, Oddział Chorób Wewnętrznych i Poradnia Kinezyterapii.