Informacja dla Pacjenta

Badania kliniczne, przeprowadzane w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii prowadzone są z poszanowaniem praw i godności pacjenta oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przeprowadzania badań klinicznych, w tym według zasad Dobrej Praktyki Klinicznej.
Decyzję o włączeniu pacjenta do leczenia podejmuje lekarz prowadzący badanie – Główny Badacz lub współbadacz.
Decyzja o uczestnictwie pacjenta w badaniu klinicznym jest dobrowolna  i musi być podjęta przez pacjenta w pełni świadomie.

Świadoma zgoda
Przed przystąpieniem do badania pacjent musi wyrazić świadomą zgodę na udział w badaniu klinicznym, wypełniając odpowiedni formularz przekazany przez lekarza prowadzącego badanie. Przed podpisaniem zgody pacjent zostanie poinformowany o procedurach przebiegu terapii oraz o ewentualnych działaniach niepożądanych związanych z leczeniem.
Wyrażanie zgody na udział pacjenta w badaniu, nakłada na pacjenta obowiązek regularnego stawiania się do ośrodka na umówione wizyty oraz bezwzględnego przestrzegania zaleceń lekarza prowadzącego badanie.
Pacjent biorący udział w badaniu nie ponosi żadnych kosztów z związanych z udziałem w badaniu.

Rezygnacja z badania klinicznego
Pacjent może w każdej chwili podjąć dobrowolną decyzję o zakończeniu udziału w badaniu. O swojej decyzji powinien powiadomić lekarza prowadzącego badanie. Rezygnacja z udziału w badaniu nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji prawnych ani finansowych.