Granty

Realizowane projekty badawcze i granty:

Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki pt. "Rola kinaz PIM w niszy naczyniowej szpiczaka mnogiego"
Kierownik: lek. Filip Garbicz
Okres realizacji:

Grant Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP), Projekt TEAM - NET: "Label-free and rapid optical imaging, detection and sorting of leukemia cells".
Okres realizacji:

Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki pt.„Rola kinaz seryny 10 histonu H3 (H3S10) w deregulacji transkrypcji w chłoniakach rozlanych z dużych komórek B”.
Kierownik: prof. Przemysław Juszczyński
Okres realizacji: 31.01.2019r. - 30.01.2022r.

Grant Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP), Projekt TEAM: ““Discovery and Characterization of non-canonical PIM kinase functions in lymphomas”.
Kierownik: prof. Przemysław Juszczyński
Okres realizacji: 1.10.2018-30.09.2021 r.

Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki pt. „Rola kinaz PIM w biologii makrofagów związanych z klasycznym chłoniakiem Hodgkina”
Kierownik: dr Maciej Szydłowski
Okres realizacji: 27.04.2018r. - 26.04.2021r.

Projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Diamentowy Grant" pt. " CDK8 jako racjonalny cel terapii w chłoniaku rozlanym z dużych komórek B (DLBCL)"
Kierownik: Adam Tracz
Okres realizacji: 28.09.2017r. - 27.03.2020r.

Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki pt. ”Genetyczne cechy komórek Reed-Sternberga i ich interakcje makrofagami w klasycznym chłoniaku Hodgkina: identyfikacja mechanizmów oporności na chemioterapeutyki i nawrotów choroby”.
Kierownik: prof. Przemysław Juszczyński
Okres realizacji: 21.06.2017r. - 20.12.2021r.

Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki pt. "Znaczenie mutacji kinazy PIM-1 w progresji przewlekłej białaczki limfocytowej"
Kierownik: dr Bartosz Puła
Okres realizacji: 20.03.2017r. - 19.09.2021r.

Projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Diamentowy Grant" pt. "Inhibitory pan-PIM jako racjonalna strategia leczenia celowanego w szpiczaku mnogim zaburzająca jego interakcje z mikrośrodowiskiem"
Kierownik: Filip Garbicz
Okres realizacji: 28.12.2016r. - 27.12.2019r.

Projekt badawczy EPTHERON pt. Terapie epigenetyczne w onkologii". Współpraca w ramach Konsorcjum. Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED.
Okres realizacji: 01.01.2015 - 31.12.2017r.

Projekt badawczy ONCOTRAIL pt. "„Badania przedkliniczne i kliniczne nad przeciwnowotworowym działaniem nowej cząsteczki, pochodnej TRAIL, ukierunkowanej na sygnalizację śmierci komórki - powołanie krajowego ośrodka badań klinicznych wczesnej fazy w onkologii”. Współpraca w ramach Konsorcjum. Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED.
Okres realizacji: 01.09.2015 - 31.08.2019r.

Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki (NCN) „Wpływ mutacji aktywujących BRAF na nadekspresję immunoregulacyjnych cząstek Gal1 i PD-L1 w czerniaku” .
Kierownik: lek. med. Maja Wasylecka - Morawiec
Okres realizacji: 01.10.2015-30.09.2017r.

Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki (NCN) "Integralność białek kompleksu ligazy E3 ubikwityny jako biomarker odpowiedzi na leczenie immunomodulujące u chorych na szpiczaka plazmocytowego".
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ewa Lech - Marańda
Okres realizacji: 25.02.2015-24.02.2018r.

Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki (NCN) "Identyfikacja kluczowych efektorów szlaku sygnałowego kinazy SYK prowadząca do zahamowania apoptozy i różnicowania komórek ostrej białaczki szpikowej (OBSz)" .
Kierownik: mgr Anna Polak
Okres realizacji: 3.09.2014-2.09.2017r.

Grant "Cyfrowe laboratorium badań naukowych w hematoonkologii". Projekt finansowany przez Unię Europejską z Narodowego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Umowy nr POIG.02.03.00-14-111/13.
Kierownik: dr n. med. Anna Szumera - Ciećkiewicz
Okres realizacji: 20.10.2014- 31.12.2015r.

Grant PREVFNAIT: „Prevention of foetal/neonatal alloimmune thrombocytopenia (FNAIT) in Polish new-borns”. Projekt finasowany ze środków Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Norweskiego Mechanizmu  Finansowego na lata 2009-2014, w ramach Umowy Projektu nr Pol-Nor/203111/69/2013
Kierownik: prof. Ewa Brojer
Okres realizacji: 01.10.2013 -31.03.2017r.

Grant Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP), Projekt Team: “Tumor suppressor function of FOXO1 in diffuse large B-cell lymphomas: mechanisms of regulation and personalized rational targeting strategies”.
Kierownik: prof. Przemysław Juszczyński
Okres realizacji: 1.08.2011-30.06.2015 r.

Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki (NCN) „Kinazy PIM jako nowy, racjonalny cel terapeutyczny w nowotworach układu chłonnego"
Kierownik: prof. Przemysław Juszczyński
Okres realizacji: 21.12.2011-20.06.2015r.

Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki (NCN) „Identyfikacja i celowana interwencja w molekularne mechanizmy warunkujące oporność na leki w B-komórkowej ostrej białaczce limfoblastycznej u dorosłych”.
Kierownik: prof. Przemysław Juszczyński
Okres realizacji: 16.12.2011-15.12.2014 r.

Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki (NCN) „Wpływ zakresu rozbieżności sekwencji genetycznej haplotypów głównego kompleksu zgodności tkankowej (MHC) pomiędzy dawcą i biorcą krwiotwórczych komórek macierzystych na zdrowienie oraz bezpośrednie i odległe powikłania potransplantacyjne”.
Kierownik projektu: prof. Jacek Nowak
Okres realizacji: 17.05.2010-16.05.2013 r.

Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki (NCN) „Charakterystyka molekularna i serologiczna wariantów antygenu RhD w Polsce. Potencjalne oszczędności w gospodarce krwią immunoglobuliną anty-D do immunoprofilaktyki”.
Kierownik: prof. Ewa Brojer
Okres realizacji: 25.06.2009-24.06.2012 r.

Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki (NCN) „Ocena chimeryzmu hematopoetycznego we frakcjach leukocytów krwi obwodowej u biorców allegenicznych komórek krwiotwórczych metodą real-time PCR”.
Kierownik: prof.  Bożena Mariańska
Okres realizacji: 29.05.2009-28.05.2012 r.

Współwykonawstwo projektu rozwojowego „Wdrożenie i krajowa harmonizacja badań immunogenetycznych wspomagających ostateczną decyzję doboru pary biorca-dawca allogenicznego przeszczepienia komórek krwiotwórczych”.
Kierownik projektu: prof. Andrzej Lange, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław.
Okres realizacji: 1.09.2009-31.08.2012 r.
Wykonawcy z IHiT: Jacek Nowak, Renata Mika-Witkowska, Agnieszka Długokęcka.