Działalność naukowa

Przedmiotem działalności naukowej Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie hematologii, transfuzjologii i dyscyplin pokrewnych oraz  upowszechnianie, wdrażanie i przystosowywanie ich wyników do potrzeb praktyki.
Działalność naukowa Instytutu Hematologii i Transfuzjologii finansowana jest ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz dofinansowana ze środków własnych Instytutu.

W ramach Planu Naukowego Instytutu Hematologii i Transfuzjologii realizujemy prace naukowe zgrupowane w 4 tematach głównych:

Temat 1 - Hematologia a zdrowie publiczne
Temat 2 - Bezpieczna krew
Temat 3 - Komórkowe i molekularne składniki krwi w stanach zdrowia i choroby
Temat 4 - Specjalistyczne metody diagnostyki i terapii chorób krwi

Aktualnie w Instytucie prowadzone są następujące projekty badawcze:

Grant Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP), Projekt TEAM: ““Discovery and Characterization of non-canonical PIM kinase functions in lymphomas”.
Kierownik: prof. Przemysław Juszczyński
Okres realizacji: 1.10.2018-30.09.2021 r.

Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki pt. „Rola kinaz PIM w biologii makrofagów związanych z klasycznym chłoniakiem Hodgkina”
Kierownik: dr Maciej Szydłowski
Okres realizacji: 27.04.2018r. - 26.04.2021r.

Projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Diamentowy Grant" pt. " CDK8 jako racjonalny cel terapii w chłoniaku rozlanym z dużych komórek B (DLBCL)"
Kierownik: Adam Tracz
Okres realizacji: 28.09.2017r. - 27.03.2020r. 

Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki pt. ”Genetyczne cechy komórek Reed-Sternberga i ich interakcje makrofagami w klasycznym chłoniaku Hodgkina: identyfikacja mechanizmów oporności na chemioterapeutyki i nawrotów choroby”.
Kierownik: prof. Krzysztof Warzocha
Okres realizacji: 21.06.2017r. - 20.06.2020r.

Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki pt. "Znaczenie mutacji kinazy PIM-1 w progresji przewlekłej białaczki limfocytowej"
Kierownik: dr Bartosz Puła
Okres realizacji: 20.03.2017r. - 19.03.2020r.

Projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Diamentowy Grant" pt. "Inhibitory pan-PIM jako racjonalna strategia leczenia celowanego w szpiczaku mnogim zaburzająca jego interakcje z mikrośrodowiskiem"
Kierownik: Filip Garbicz
Okres realizacji: 28.12.2016r. - 27.12.2019r.

Projekt badawczy EPTHERON pt. Terapie epigenetyczne w onkologii". Współpraca w ramach Konsorcjum. Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED.
Okres realizacji: 01.01.2015 - 31.08.2018r.

Projekt badawczy ONCOTRAIL pt. "„Badania przedkliniczne i kliniczne nad przeciwnowotworowym działaniem nowej cząsteczki, pochodnej TRAIL, ukierunkowanej na sygnalizację śmierci komórki - powołanie krajowego ośrodka badań klinicznych wczesnej fazy w onkologii”. Współpraca w ramach Konsorcjum. Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED.
Okres realizacji: 01.09.2015 - 31.08.2018r.

Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki (NCN) "Integralność białek kompleksu ligazy E3 ubikwityny jako biomarker odpowiedzi na leczenie immunomodulujące u chorych na szpiczaka plazmocytowego".
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ewa Lech - Marańda
Okres realizacji: 25.02.2015-24.02.2018r.