Działalność Instytutu

Celem działalności Instytutu jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz prowadzenie badań naukowych, badań klinicznych i prac rozwojowych w dziedzinie hematologii, transfuzjologii i dyscyplin pokrewnych, przystosowywanie ich wyników do potrzeb praktyki oraz ich wdrażanie i upowszechnianie.

Instytut uczestniczy w systemie ochrony zdrowia poprzez prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej, diagnostycznej i laboratoryjnej. Instytut prowadzi także prace w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a także kieruje Ośrodkiem Dawców Szpiku.

Instytut prowadzi również działalnośc dydaktyczną poprzez różne formy kształcenia naukowego, specjalistycznego i ustawicznego. Instytut opracowuje i wydaje opinie i ekspertyzy oraz przeprowadza analizy dotyczące hematologii, transfuzjologii i dyscyplin pokrewnych.

Do zadań Instytutu należy również koordynowanie prac wynikających  ze Statutu Instytutu, a prowadzonych przez inne jednostki podległe Ministerstwu Zdrowia w zakresie zleconym przez Ministra Zdrowia.