Cyfrowe laboratorium badań naukowych w hematoonkologii

Cyfrowe Laboratorium Badań Naukowych w Hematoonkologii

Projekt realizowany przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3. "Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki".

Dynamiczny rozwój metod analiz wielkoskalowych w hematoonkologii, postęp w dziedzinie medycyny genomowej i biologii strukturalnej w ostatnich latach doprowadziły do identyfikacji nowych celów terapeutycznych, które mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu chorych na te nowotwory. Najważniejszym etapem planowania badań naukowych jest dostęp do materiału biologicznego uzyskanego od pacjentów z nowotworem oraz poprawność i standaryzacja rozpoznania histopatologicznego.
Celem projektu "Cyfrowe Laboratorium Badań Naukowych w Hematoonkologii" było stworzenie ogólnopolskiego zintegrowanego sytemu informatycznego badań naukowych, diagnostyki i edukacji w hematoonkologii. System bazuje na kompleksowej cyfryzacji w patomorfologii, dzięki której możliwe jest nawiązywanie i wzmocnienie międzyośrodkowej i ponadregionalnej współpracy w zakresie badań nad chorobami nowotworowymi układu chłonnego i krwiotwórczego. Ośrodkiem koordynującym Projekt jest Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie (IHiT).
Realizacja Projektu obejmowała dwa zadania; Zadanie 1 dotyczyło uzupełnienia infrastruktury badawczej, informatycznej i obliczeniowej IHiT w tym stworzenia cyfrowej biblioteki obrazów dla patomorfologii, zapewnienia narzędzi do analizy obrazu i tworzenia multibloków, stworzenia oprogramowania dla BioBanku tkanek świeżych i utrwalonych wraz z integracją baz danych i wymianą danych między systemami diagnostycznymi i systemem szpitalnym. Zadanie 2 obejmowało stworzenie portalu współpracy i telepatologii dostępnego dla ośrodków hematoonkologicznych w Polsce i za granicą.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy w ramach Cyfrowego Laboratorium Badań Naukowych w Hematoonkologii!

Zapraszamy do odwiedzania strony: www.cyfrowelaboratorium.ihit.waw.pl

 

Digital Pathology Laboratory: accelerating Polish hematooncology research

Polish structural project under Operational Programme Innovative Economy 2007-2013,
Priority 2. R & D, Measure 2.3. Investments related to development of infrastructure of science

The dynamic development of large scale methods of analysis in hematooncology and progress in genomic medicine and structural biology in recent years have led to the identification of therapeutic targets and the development of new particles that may find use in the treatment of these malignancies.
Critical points determining the quality and reliability of research include access to biological material, the number of enrolled patients, standardized histopathology diagnosis with evaluation of pathological predictive and prognostic factors. Advanced digitization techniques in pathology provide efficient data management, automated image analysis, continuous access to data which facilitate the interobserver and supra-regional cooperation. The dispersion of hematooncological scientific and clinical centers as well as specialized staff deficit including hematopathologists reduces the competitiveness of Polish in comparison with European and American centers.
Aim of the project is to create a nationwide information system for research, diagnosis and education in hematooncology. The system is based on a comprehensive digitization of pathology and include two tasks; TASK 1: completing  of research infrastructure, information technology and computing of Institute of Hematology and Transfusion Medicine and creation of a digital library of images (automated scanner with software), providing access to specialized software for image analysis, creating tissue multiblocks for research purposes, design and development of software dedicated to the biobank database, ensuring the hardware infrastructure for the functioning of these modules, system integration software and a database collected cases. TASK 2 which is focused on creating a web portal for an interobserver cooperation and exchange of data with telepathology module.

All interested are invited to cooperation with Digital Pathology Laboratory!


Please visit our website: www.cyfrowelaboratorium.ihit.waw.pl