Certyfiakty i wyróżnienia

Instytut Hematologii i Transfuzjologii przystąpił w czerwcu 2007 roku do procesu wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2001 i 14001:2005.

W maju 2008 roku przeprowadzony został przez auditorów Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji Audit certyfikujący. W wyniku auditu Instytut uzyskał pozytywną ocenę wdrożonego Systemu otrzymując certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2001 i 14001:2005 w zakresie: „Udzielanie wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych dla postępu nauki w zakresie hematologii, transfuzjologii i dyscyplin pokrewnych”  na okres 3 lat.

CERTYFIKAT PCBC

CERTYFIKAT PCBC TQM

 

W 2011 roku w Instytucie wdrożono System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnie z wymaganiami normy BS OHSAS 18001 i w czerwcu br. w wyniku przeprowadzonego przez firmę Quality Austria Polska auditu zewnętrznego uzyskano Certyfikat Jakości na okres 3 lat dla zintegrowanych trzech systemów zarządzania: Zarządzania Jakością, Zarządzania Środowiskowego oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001, 14001 i BS OHSAS 18001.

CERTYFIKAT IQNet 9001                 ISO 9001-2008

CERTYFIKAT IQNet 14001            ISO 14001 - 2004

CERTYFIKAT IQNet 18001            BS OHSAS 18001

 

Praktycznym potwierdzeniem wysokiego poziomu świadczonych usług w Instytucie jest również jego druga lokata w kategorii szpitali monospecjalistycznych oraz pierwsza lokata spośród wszystkich szpitali na Mazowszu w ogólnopolskim rankingu „Bezpieczny szpital” ogłoszonym w 2010 roku przez Rzeczpospolitą.

W 2011 roku podczas kolejnej edycji Rankingu Instytut Hematologii i Transfuzjologii został ogłoszony najlepszym Szpitalem w kategorii szpitali monospecjalistycznych w kraju oraz uzyskał pierwszą lokatę pośród wszystkich szpitali na Mazowszu.

W czerwcu 2014 roku w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii przeprowadzony został przez firmy DAS Certification Ldt. i ISOCERT  proces ponownej certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Zarządzania Środowiskowego oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001, 14001 i BS OHSAS 18001 w wyniku którego uzyskano na okres
3 lat  Certyfikaty dla ZSZ.

CERTYFIKAT DAS 9001                 ISO 9001-2014

CERTYFIKAT DAS14001            ISO 14001 - 2014

                            CERTYFIKAT DAS18001            BS OHSAS 18001 - 2014

W 2015 roku w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii został przeprowadzony przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) audyt akredytacyjny, zakończony wynikiem pozytywnym.
W dniu 11 maja 2015 r. Minister Zdrowia przyznał Instytutowi Hematologii i Transfuzjologii Certyfikat Akredytacyjny potwierdzający spełnienie standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego.

CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY