Zakład Hematologii Eksperymentalnej

Kierownik Zakładu - prof. dr hab. n. med. Przemysław Juszczyński,
tel.: (22) 34-96-177; fax: (22) 34-96-178; e-mail: nauka@ihit.waw.pl

Zastępca Kierownika Zakładu - dr n. przyr. Maciej Szydłowski,
tel.: (22) 34-96-517/518; fax: (22) 34-96-361; e-mail: mszydlowski@ihit.waw.pl

Adiunkci - dr n. med. Anna Polak, dr n. biol. Emilia Białopiotrowicz, dr n. biol. Ewa Jabłońska, dr n. med. Patryk Górniak, dr n. biol. Maciej Szydłowski

Zespół - dr Tomasz Sewastianik – Specjalista badawczo-techniczny, dr Kamil Bojarczuk – Młodszy asystent, mgr Monika Noyszewska-Kania – Młodszy asystent, mgr Karolina Piechna – Młodszy asystent.

 

W Zakładzie prowadzone są badania dotyczące biologii i patogenezy chorób nowotworowych, w szczególności nowotworów układu chłonnego i krwiotwórczego. Prace eksperymentalne wykonywane w ZHE mają charakter zarówno badań podstawowych jak i przedklinicznych, realizowanych we współpracy z innymi komórkami Instytutu Hematologii  oraz licznymi podmiotami zewnętrznymi.

 

W skład Hematologii Eksperymentalnej wchodzą:

1.    Pracownia Nowotworów Układu Chłonnego
2.    Pracownia Nowotworów Układu Krwiotwórczego
3.    Pracownia Immunologii Nowotworów
4.    Pracownia Genetyki i i Biologii Obliczeniowej

 

Projekty i granty realizowane przez pracowników Zakładu Hematologii Eksperymentalnej:

Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki pt. „Rola kinaz seryny 10 histonu H3 (H3S10) w deregulacji transkrypcji w chłoniakach rozlanych z dużych komórek B”.
Kierownik: prof. Przemysław Juszczyński
Okres realizacji:

Grant Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP), Projekt TEAM: ““Discovery and Characterization of non-canonical PIM kinase functions in lymphomas”.
Kierownik: prof. Przemysław Juszczyński
Okres realizacji: 1.10.2018-30.09.2021 r.

Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki pt. „Rola kinaz PIM w biologii makrofagów związanych z klasycznym chłoniakiem Hodgkina”
Kierownik: dr Maciej Szydłowski
Okres realizacji: 27.04.2018r. - 26.04.2021r.

Projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Diamentowy Grant" pt. " CDK8 jako racjonalny cel terapii w chłoniaku rozlanym z dużych komórek B (DLBCL)"
Kierownik: Adam Tracz
Okres realizacji: 28.09.2017r. - 27.03.2020r.

Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki pt. ”Genetyczne cechy komórek Reed-Sternberga i ich interakcje makrofagami w klasycznym chłoniaku Hodgkina: identyfikacja mechanizmów oporności na chemioterapeutyki i nawrotów choroby”.
Kierownik: prof. Krzysztof Warzocha
Okres realizacji: 21.06.2017r. - 20.06.2020r.

Projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Diamentowy Grant" pt. "Inhibitory pan-PIM jako racjonalna strategia leczenia celowanego w szpiczaku mnogim zaburzająca jego interakcje z mikrośrodowiskiem"
Kierownik: Filip Garbicz
Okres realizacji: 28.12.2016r. - 27.12.2019r.

Projekt badawczy EPTHERON pt. Terapie epigenetyczne w onkologii". Współpraca w ramach Konsorcjum. Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED.
Okres realizacji: 01.01.2015 - 31.12.2017r.

Projekt badawczy ONCOTRAIL pt. "„Badania przedkliniczne i kliniczne nad przeciwnowotworowym działaniem nowej cząsteczki, pochodnej TRAIL, ukierunkowanej na sygnalizację śmierci komórki - powołanie krajowego ośrodka badań klinicznych wczesnej fazy w onkologii”. Współpraca w ramach Konsorcjum. Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED.
Okres realizacji: 01.09.2015 - 31.08.2018r.

Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki (NCN) „Wpływ mutacji aktywujących BRAF na nadekspresję immunoregulacyjnych cząstek Gal1 i PD-L1 w czerniaku” .
Kierownik: lek. med. Maja Wasylecka - Morawiec
Okres realizacji: 01.10.2015-30.09.2017r.

Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki (NCN) "Identyfikacja kluczowych efektorów szlaku sygnałowego kinazy SYK prowadząca do zahamowania apoptozy i różnicowania komórek ostrej białaczki szpikowej (OBSz)" .
Kierownik: mgr Anna Polak
Okres realizacji: 3.09.2014-2.09.2017r.

Grant Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP), Projekt Team: “Tumor suppressor function of FOXO1 in diffuse large B-cell lymphomas: mechanisms of regulation and personalized rational targeting strategies”.
Kierownik: prof. Przemysław Juszczyński
Okres realizacji: 1.08.2011-30.06.2015 r.

Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki (NCN) „Kinazy PIM jako nowy, racjonalny cel terapeutyczny w nowotworach układu chłonnego"
Kierownik: prof. Przemysław Juszczyński
Okres realizacji: 21.12.2011-20.06.2015r.

Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki (NCN) „Identyfikacja i celowana interwencja w molekularne mechanizmy warunkujące oporność na leki w B-komórkowej ostrej białaczce limfoblastycznej u dorosłych”.
Kierownik: prof. Przemysław Juszczyński
Okres realizacji: 16.12.2011-15.12.2014 r.

Wybrane publikacje pracowników Zakładu Hematologii Eksperymentalnej:

    Czardybon W, Windak R, Golas A, et al. A novel, dual pan-PIM/FLT3 inhibitor SEL24 exhibits broad therapeutic potential in acute myeloid leukemia. Oncotarget;9(24):16917-16931.
    Bialopiotrowicz E, Gorniak P, Noyszewska-Kania M, et al. Microenvironment-induced PIM kinases promote CXCR4-triggered mTOR pathway required for chronic lymphocytic leukaemia cell migration. J Cell Mol Med;22(7):3548-3559.
    Szydlowski M, Prochorec-Sobieszek M, Szumera-Cieckiewicz A, et al. Expression of PIM kinases in Reed-Sternberg cells fosters immune privilege and tumor cell survival in Hodgkin lymphoma. Blood;130(12):1418-1429.
    Jablonska E, Gorniak P, Szydlowski M, et al. MiR-17-92 represses PTPROt and PP2A phosphatases and amplifies tonic BCR signaling in DLBCL cells. Exp Hematol;46:56-61 e51.
    Polak A, Kiliszek P, Sewastianik T, et al. MEK Inhibition Sensitizes Precursor B-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia (B-ALL) Cells to Dexamethasone through Modulation of mTOR Activity and Stimulation of Autophagy. PLoS One;11(5):e0155893.
    Gorniak P, Budziszewska B, Pula B, et al. Increased expression of E3 ubiquitin ligases targeting p53 in CLL patients with wild-type TP53 exhibits associations with clinical features of the disease. Leuk Lymphoma;57(6):1471-1473.
.    Gorniak P, Ejduk A, Borg K, et al. Comparison of high-resolution melting analysis with direct sequencing for the detection of recurrent mutations in DNA methyltransferase 3A and isocitrate dehydrogenase 1 and 2 genes in acute myeloid leukemia patients. Eur J Haematol;96(2):181-187.
    Sewastianik T, Szydlowski M, Jablonska E, et al. FOXO1 is a TXN- and p300-dependent sensor and effector of oxidative stress in diffuse large B-cell lymphomas characterized by increased oxidative metabolism. Oncogene;35(46):5989-6000.
    Szydlowski M, Kiliszek P, Sewastianik T, et al. FOXO1 activation is an effector of SYK and AKT inhibition in tonic BCR signal-dependent diffuse large B-cell lymphomas. Blood;127(6):739-748.
    Szydlowski M, Jablonska E, Juszczynski P. FOXO1 transcription factor: a critical effector of the PI3K-AKT axis in B-cell development. Int Rev Immunol;33(2):146-157.

Osiągnięcia Zakładu Hematologii Eksperymentalnej – nagrody i wyróżnienia:

2018    Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe

2018    Nagroda Polskiego Towarzystwa Biochemicznego im. Jakuba Karola Parnasa za najlepszą pracę   doświadczalną opublikowaną w roku 2017 (Blood 2017; 130: 1418-1429)

2018     Nagroda Fundacji im. Tomasza Jakuba Michalskiego (PAN) za wybitne osiągnięcia naukowe

2018     Nagroda za najlepszą prezentację ustną: SYK INHIBITION INDUCED APOPTOSIS, DIFFERENTIATION AND REDUCED CLONOGENIC POTENTIAL OF AML CELLS. HEMATOLOGIA KLINICZNA I DOŚWIADCZALNA, KAZIMIERZ DOLNY, 2018r

2018    Wyróżnienie za prezentację plakatową: HIF1a and MYC transcription factor signatures in B-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia are associated with positive minimal residual disease status: therapeutic implications. HEMATOLOGIA KLINICZNA I DOŚWIADCZALNA, KAZIMIERZ DOLNY, 2018

2017     Nagroda Polskiego Towarzystwa Biochemicznego im. Jakuba Karola Parnasa za najlepszą pracę doświadczalną opublikowaną w roku 2016 (Blood. 2016;127: 739-48)

2017     Nagroda Polskiego Towarzystwa Onkologicznego im. Hilarego Koprowskiego  za najlepszą pracę doświadczalną opublikowaną w roku 2016, zrealizowaną całkowicie w polskim ośrodku (Blood. 2016;127: 739-48)

2017   Nagroda  Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów im. prof. prof. Izabeli i Włodzimierza Ławkowiczów za najlepszą pracę opublikowaną w roku 2016 (Blood. 2016;127: 739-48)

2016     Nagroda im. Kamila Duszenko za wybitne osiągnięcia w obszarze hematologii

2016   Nagroda za najlepszą prezentację ustną: MEK1 inhibitor selumetinib sensitizes precursor B-cell acute lymphoblastic leukemia cells (B-ALL) to dexamethasone through modulation of mTOR activity and stimulation of autophagy. HEMATOLOGIA KLINICZNA I DOŚWIADCZALNA, KAZIMIERZ DOLNY 2016R

2016     Nagroda za najlepszą prezentację plakatową: Expression of PIM Kinases in Classical Hodgkin Lymphoma and Primary Mediastinal Large B-cell Lymphoma Fosters Tumor Cell Survival” oraz “A Novel Pan-PIM Kinase inhibitor, SEL24-B489,  Induces Apoptosis and Inhibits Proliferation of Diffuse Large B-cell Lymphoma Cells Through Inhibition of Protein Translation and Attenuation of Myc and NFκB Activity”. HEMATOLOGIA KLINICZNA I DOŚWIADCZALNA, KAZIMIERZ DOLNY 2016R

2016     ASH Abstract Award: “Functional Link Between Heat Shock Protein HSP90alpha and Sirtuin 1 (SIRT1) in the Pathogenesis of Diffuse Large B Cell Lymphoma” 58th American Society of Hematology Annual Meeting  2016.

2016     ASH Abstract Awards“Functional Link Between Heat Shock Protein HSP90alpha and Sirtuin 1 (SIRT1) in the Pathogenesis of Diffuse Large B Cell Lymphoma”  American Society of Hematology Meeting on Lymphoma Biology 2016

2016     ASH Abstract Award: “Downregulation of Deptor By MiR-155 Promotes Cell Survival through Activation of PI3K/AKT and NFkB Signaling in ABC-Type Diffuse Large B-Cell Lymphomas” 58th American Society of Hematology Annual Meeting  2016

2015     ASH Abstract Award: “Activity of PIM Kinases in Chronic Lymphocytic Leukemia Modulates Tumor Cell Survival and Stromal Interactions through a Pleiotropic Mechanism Involving Modulation of CXCR4 - mTOR Pathway” 57th American Society of Hematology Annual Meeting  2015. 
 
2015    ASH Abstract Award: “A Novel Pan-PIM Kinase Inhibitor, SEL24-B489, Induces Apoptosis and Inhibits Proliferation of Diffuse Large B-Cell Lymphoma Cells through Inhibition of Protein Translation and Attenuation of Myc and NFkB Activity” 57th American Society of Hematology Annual Meeting  2015.  

2015     ASH Abstract Award: “.” Expression of PIM Kinases in Reed-Sternberg Cells Fosters Immune Privilege and Tumor Cell Survival in Classical Hodgkin Lymphoma” 57th American Society of Hematology Annual Meeting  2015

2015    Nagroda za najlepszą prezentację ustną: MEK1 inhibitor selumetinib sensitizes precursor B-cell acute lymphoblastic leukemia cells (B-ALL) to dexamethasone through modulation of mTOR activity and stimulation of autophagy. HEMATOLOGIA KLINICZNA I DOŚWIADCZALNA, KAZIMIERZ DOLNY 2016R