Projekty w zakresie rozbudowy infrastruktury

W ramach programów dotyczących rozwoju infrastruktury finansowanych przez Unie Europejską Instytut Hematologii i Transfuzjologii zrealizował (i realizuje) następujące projekty:

 

1. Projekt PL0067 pn „Kompleksowa informatyzacja systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce”.
Instytut zrealizował Projekt wspólnie z Konsorcjum zrzeszającym 21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa reprezentowanych przez Lidera Konsorcjum – RCKiK w Białymstoku. 2007 - 2011


Projekt zrealizowano w ramach priorytetu 5.Opieka Zdrowotna i opieka nad dzieckiem. Głównym celem projektów realizowanych w ramach niniejszego priorytetu jest poprawa warunków zdrowotnych społeczeństwa poprzez m.in. programy promocji zdrowia i profilaktyki, poprawę jakości usług w jednostkach ochrony zdrowia, zwiększenie dostępności, usprawnienie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej. Projekty realizowane w ramach tego priorytetu, w tym również projekt PL0067, otrzymały dofinansowanie z środków finansowych Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Cel Projektu: Celem ogólnym Projektu było utworzenie platformy cyfrowej obejmującej swoim zasięgiem całą Polskę, będącą jednocześnie elementem szerszej strategii rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce. Platforma ta ma za zadanie m.in. umożliwienie jednostkom publicznej służby krwi szybszego i łatwiejszego przepływu informacji pomiędzy placówkami oraz zwiększenie bezpieczeństwa przesyłanych danych. Cel bezpośredni to utworzenie kompleksowego i efektywnego systemu informatycznego na potrzeby polskiej służby krwi. W ramach projektu IHiT otrzymał sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz nowoczesny system informatyczny służący do zarządzania całą jednostką. Natomiast RCKiK, tj. siedziby główne, oddziały terenowe (OT) i ekipy wyjazdowe otrzymały sprzęt komputerowy, który umożliwia im korzystanie z systemu Krajowego Rejestru Dawców Krwi. Do systemu tego podłączonych jest również 21 wybranych szpitalnych Banków Krwi, współpracujących z poszczególnymi Centrami.


W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostały dwa cykle szkoleniowe. Pierwszy adresowany do pracowników RCKiK z zakresu użytkowania systemu Krajowego Rejestru Dawców Krwi. Drugi adresowany do pracowników Instytutu, z zakresu użytkowania systemu informatycznego.
Wartość całkowita projektu wynosi 3 255 007 Euro
Wartość dofinansowania wynosi: 1 953 005 Euro

tl_files/pliki/logo dotacja eea grants.jpg

 

 

 

 

2. "Modernizacja systemów: informatycznych, telekomunikacyjnych, zarządzania instalacjami technicznymi wraz z dostawą licencji na oprogramowanie oraz budową systemu audiowizualnego w Zakładzie Radiologii w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii" 2011 - 2015

 Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet II.- Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza Działanie 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu

Celem projektu była: budowa systemu audiowizualnego na salach operacyjnych, zakup sprzętu komputerowego (komputery, drukarki, oprogramowanie biurowe, itd.), modernizacja sieci komputerowej (urządzenia aktywne, rozbudowa okablowania miedzianego i światłowowego, WiFi), zakup i modernizacja serwerów oraz modernizacja macierzy dyskowych, rozbudowa szpitalnego systemu oprogramowania w części medycznej i administracyjnej, modernizacja systemu zarządzania budynkiem (BMS), modernizacja systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy (KD/RCP), wymiana central telefonicznych, system oprogramowania bibliograficzno-bibliometrycznego.

 Poziom dofinansowania z EFRR: 85%

logo RPO WM 2007-2015

3."Rozwój e-usług w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii" 2016 - 2018 (obecnie w realizacji)

 Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Priorytet II.- Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza Działanie 2.1. e-usługi

Cel projektu:  Utworzenie i rozbudowa e-usług na potrzeby: pacjentów, lekarzy, diagnostów i kontrahentów Instytutu. Uruchomienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) pacjenta. Rozbudowa systemu oprogramowania szpitalnego. Dostawa, rozbudowa i uruchomienie rozwiązań technicznych sprzętowych i programowych na potrzeby e-serwisów i EDM.

 Poziom dofinansowania z EFRR: 80%

logo RPO WM 2014 - 2020