Projekty w zakresie nauki

W ramach programów finansowanych przez Unie Europejską Instytut Hematologii i Transfuzjologii uczestniczy obecnie w następujących projektach badawczych:

Cyfrowe laboratorium badań naukowych w hematoonkologii (2014-2015)

Celem projektu „Cyfrowe laboratorium badań naukowych w hematoonkologii" jest stworzenie ogólnopolskiego zintegrowanego sytemu informatycznego badań naukowych, diagnostyki i edukacji w hematoonkologii. System będzie bazował na kompleksowej cyfryzacji w patomorfologii, dzięki której możliwe będzie nawiązanie i wzmocnienie międzyośrodkowej i ponadregionalnej współpracy w zakresie badań nad chorobami nowotworowymi układu chłonnego i krwiotwórczego. Ośrodkiem koordynującym Projekt będzie Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie (IHiT).

Realizacja projektu zapewni ośrodkom naukowym zajmującym się badaniami podstawowymi, translacyjnymi i klinicznymi z zakresu nowotworów układu chłonnego i krwiotwórczego dostęp do wysokospecjalistycznej infrastruktury badawczej IHiT, wsparcie kadry hematopatologów w standaryzacji wyników oraz zapewnienie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych.

http://www.ihit.waw.pl/cyfrowe-laboratorium-badan-naukowych-w-hematoonkologii.html  


Tumor suppressor function of FOXO1 in diffuse large B-cell lymphomas: mechanisms of regulation and personalized rational targeting strategies. (2011-2015)

The project we pursue is entitled “Tumor suppressor function of FOXO1 in diffuse large B-cell lymphomas: mechanisms of regulation and personalized rational targeting strategies”. The FOXO family of transcription factors is defined by a common DNA binding domain termed the forkhead box or winged helix and is highly evolutionarily conserved from nematode worm Caenorhabditis elegans to humans. FOXO proteins are important regulators of wide spectrum of cellular functions, including cell cycle, apoptosis, DNA damage response, glucose metabolism and oxidative stress resistance. In humans, FOXO proteins are converging points integrating signaling pathways triggered by growth factors, cytokines, nutrients, oxidative stress and B-cell receptor (BCR) activity. As FOXO transcription factors regulate frequently opposite cellular functions important for cell fate, they are tightly regulated by various posttranslational modifications that modulate their subcellular localization and target gene specificity. Given the wide spectrum of vital cellular functions regulated by FOXOs, it is not surprising that they are frequently deregulated in various malignancies, including lymphomas.

In our project, we hypothesize that mechanisms imodulating FOXO’s activity are important pro-survival pathway in the most common lymphoma in  adults, diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL). In different subsets of tumors, these mechanisms are likely mediated by different posttranslational modifications of FOXOs. Since the enzymes responsible for posttranslational mechanisms regulating FOXO activity are targetable, thorough understanding of these mechanisms in DLBCLs might have important translational consequences and be clinically applicable. These questions will be pursued in detail in our project.

http://www.ihit.waw.pl/o-projekcie.html  

 

W ramach programów finansowanych przez Unię Europejską  Instytut Hematologii i Transfuzjologii uczestniczył w realizacji prac badawczych, rozwojowych  szkoleniowych   w zakresie informatyzacji służby krwi, stworzenia ogólnokrajowego rejestru dawców krwi, porfirii oraz wirusów przenoszonych przez krew.

   EU Optimal Blood Use Project (EUOBUP) / 2003 – 2008.
           Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach
           programu „Programme of community action in the field of public health
           (
2003-2008)”
           Cel projektu : propagowanie w krajach Europy zasad racjonalnego
           wykorzystania krwi i jej składników, opracowanie standardów
           ogólnoeuropejskich, a także zapoczątkowanie prac nad stworzeniem
           europejskiego systemu zapewnienia jakości w krwiolecznictwie. W
           projekcie uczestniczyły ośrodki z 9 krajów UE, w tym Instytut Hematologii i
           Transfuzjologii. Wydano podręcznik „Optimal Blood Use”, który
           przetłumaczono na  język hiszpański, niemiecki, francuski i polski
           (www.optimalblooduse.eu) oraz przygotowano stronę internetową, która
          stała się szeroką platformą wymiany doświadczeń pomiędzy krajami
          unijnymi w zakresie krwiolecznictwa.

   Rozwój kontroli instytucjonalnej nad bezpieczeństwem i jakością krwi
   ludzkiej i jej składników / 2006 - 2009
           Projekt nr 2006/018-180.03-05 Program Transition Facility
           Cel projektu: zapewnienie wysokich standardów jakości i
           bezpieczeństwa odnośnie pobierania, badania, przetwarzania,
           przechowywania i dystrybucji krwi i jej składników oraz dostosowanie ich
           do wymogów Dyrektyw Europejskich. Cel osiągnięto poprzez
           zorganizowanie cyklu szkoleń o charakterze teoretycznym oraz
           praktycznym dla podniesienia kwalifikacji zawodowych różnych grup
           pracowników zaangażowanych w działania związane z krwiodawstwem i
           krwiolecznictwem. Ponadto zakupiono odpowiedni sprzęt i
           stworzono profesjonalną bazę szkoleniową w referencyjnym centrum
           krwiodawstwa (Kraków) oraz w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii.
           Opracowano nową wersję standardów krajowych dotyczących
           odpowiedniej kwalifikacji dawców, pobierania, badania, przetwarzania,
           przechowywania dystrybucji krwi ludzkiej i jej składników.
           W ramach projektu uzyskano poprawę warunków sanitarno -
           epidemiologicznych w polskich centrach krwiodawstwa zgodnie
           ze standardami WE dzięki zakupieniu urządzeń klimatyzacyjnych.
           Ponadto utworzono nową stronę internetową przeznaczoną dla dawców i
           personelu zajmującego się krwiodawstwem i krwiolecznictwem.
           (www.darkrwi.info.pl)
           Projekt zrealizowano we współpracy z Ministerstwem Zdrowia (za
           pośrednictwem Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie
          Zdrowia).

   Improving the safety of blood and organ supply by creating the research
   infrastructure to monitor emerging pathogens and develop new screening
   tests / 2007- 2010.
          
Grant europejski realizowany w ramach 6 Programu Ramowego Unii
           Europejskiej 2007- 2010 (Konsorcjum BOTIA).
           Cel projektu: utworzenie ogólnoeuropejskiej infrastruktury do zbierania i 
           gromadzenia próbek od dawców  i biorców krwi dla badań nad
           pojawianiem się nieznanych dotychczas czynników zakaźnych i ich
           znaczeniem dla bezpieczeństwa przetoczeń krwi i przeszczepiania
           narządów oraz opracowanie metod produkcji szybkich i tanich testów
           diagnostycznych. Działania podejmowane w tym kierunku mają
           szczególne znaczenie dla chorych z upośledzonym układem
           immunologicznym.
           Konsorcjum BOTIA utworzone zostało przez europejskie ośrodki
           zajmujące się krwiodawstwem i krwiolecznictwem, prowadzące badania
           naukowe w dziedzinie bezpieczeństwa przetoczeń krwi i przeszczepów z
           Francji, Holandii, Włoch, Belgii, Hiszpanii, i Wielkiej Brytanii

   Utworzenie Krajowego Rejestru Dawców Krwi w ramach Sektorowego
   Programu Operacyjnego: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw,
   lata 2004-2006, działanie 1.5: Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do
   informacji i usług publicznych on-line.
           Cel projektu: utworzenie Krajowego Rejestru Dawców Krwi w formie
           platformy elektronicznej dla poprawy funkcjonowania centrów
           krwiodawstwa i krwiolecznictwa poprzez możliwość korzystania z usług
           publicznych on-line. Platforma elektroniczna zapewni profesjonalną,
           szybką i bezpieczną wymianę informacji pomiędzy jednostkami publicznej
           służby krwi, które uczestniczą w wymianie danych dotyczących dawców
           krwi i jej składników.

   EU-Q-Blood SOP Project / 2006 – 2008 Development of pan-European

   standard operating procedure (SOP) methodology reflecting European best
   practice
           Cel projektu: Ujednolicenie dokumentacji obowiązującej w służbie krwi
           poprzez opracowanie i wdrożenie standardowych procedur operacyjnych 
           (SOP), odzwierciedlających najlepszą praktykę europejską w oparciu o
           Dyrektywy unijne.
           Wydano podręcznik European standard operating procedure (SOP)
           methodology reflecting  European best practice within the area
           addressing the quality and safety of blood.

   European Blood Inspection System - Eubis /2007 – 2010 Development of
   pan-European standards and criteria for the Inspection of blood
   establishment
           Grant realizowany w ramach 6 Programu Ramowego Zdrowie Publiczne
           Unii Europejskiej. Lider projektu : German Red Cross Blood Donation
           Service.
           Cel projektu: opracowanie i wprowadzenie wspólnych standardów i
           kryteriów przeprowadzania kontroli w jednostkach służby krwi oraz
           opracowanie programu szkoleniowego dla kontrolerów. W projekcie
          uczestniczyło 27 partnerów z 20 krajów członkowskich, w tym Instytut
           Hematologii i Transfuzjologii oraz 12 obserwatorów z krajów
           europejskich.
           W wyniku realizacji projektu opracowano 2 publikacje:

  • Common European Standards and Criteria for the Inspection of Blood Establishments; Audit/Inspection-Training Guide
  • Common European Standards and Criteria for the Inspection of Blood Establishments; reflecting European good practice within the area addressing the quality and safety of blood