Projekt "Wsparcie diagnostyki i leczenia schorzeń onkologicznych w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii"

WSPARCIE DIAGNOSTYKI I LECZENIA SCHORZEŃ ONKOLOGICZNYCH W INSTYTUCIE HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie rozpoczął w dniu 21.12.2018 r. realizację projektu "Wsparcie diagnostyki i leczenia schorzeń onkologicznych w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii".

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Osi priorytetowej IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

 

Opis Projektu

Celem strategicznym projektu jest poprawa jakości infrastruktury technicznej i medycznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa, a szczególnie obniżenie poziomu śmiertelności społeczności kraju z powodu nowotworów złośliwych.

Celem szczegółowym projektu jest poprawa efektywności opieki medycznej o charakterze ponadregionalnym w zakresie diagnostyki leczenia i leczenia chorób nowotworowych układu krwiotwórczego i układu chłonnego.

Cel ten będzie osiągnięty poprzez utworzenie Pracowni Genomiki IHiT, która będzie prowadzić i rozwijać badania nowego typu dla pacjentów onkohematologicznych na różnych etapach ich leczenia, od  diagnostyki, poprzez dobór dawców i biorców przeszczepów komórek macierzystych, monitorowanie trwałości i głębokości reemisji, ocenę chimeryzmu poprzeszczepowego, badania wirusologiczne i makrobiologiczne.

Zakres niezbędnych inwestycji:

  • Utworzenie i wyposażenie Pracowni NGS
  • Doposażenie Pracowni Immunologii Nowotworów,
  • Doposażenie Pracowni Biologii Molekularnej,
  • Doposażenie Pracowni Cytogenetyki,
  • Doposażenie Pracowni Genetyki Komórek Krwi,
  • Doposażenie Pracowni Immunologii,
  • Doposażenie Zakładu Wirusologii
  • Doposażenie Zakładu Immunogenetyki

Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie udziału świadczeń medycznych z zakresu chemioterpaii w trybie jednodniowym lub ambulatoryjnym. Realizacja projektu pozwoli zatem skutecznie kierować około 10% więcej chorych na PBL do leczenia celowanego w trybie jednodniowym lub ambulatoryjnym zamiast szpitalnym.

Całkowita wartość projektu: 7 503 634,60 zł.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 5 994 033,59 zł.

Projekt będzie realizowany do 30.06.2019 r.