Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Hematologii i Transfuzjologii (02-776) z siedzibą w Warszawie przy ul. Indiry Gandhi 14 tel.: +48 22 3496176, e-mail: sekihit@ihit.waw.pl
  2. Wszelkie informacje i wątpliwości dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora można kierować do Inspektora Ochrony Danych pisemnie na adres administratora lub mailowo na adres: iod@ihit.waw.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony zdrowia, udzielania świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w takim przypadku jest art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w związku z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora lub inne podmioty, których udział w realizacji celów, o których mowa w pkt 3 jest niezbędne, a także podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt 3 oraz przez okres przechowywania dokumentacji medycznej wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa.  
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i usunięcia, nie przysługuje Panu/Pani prawo do ich: ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3 jest wymogiem ustawowym. W razie niepodania danych osobowych możliwa jest odmowa realizacji świadczenia zdrowotnego lub konieczne będzie wezwanie służb uprawnionych do ustalenia tożsamości Pani/Pana.
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.