Zakład Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej

Adres:  ul. Chocimska 5, 00-791 Warszawa

Tel.  (22) 34-96-611  i (22) 34-96-663
Fax. (22) 34-96-611
e-mail: sekimmunologia@ihit.waw.pl 

Kierownik:  prof. dr hab. n. med. Ewa Brojer (Diagnosta Laboratoryjny, Specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej)

Konsultanci: prof. dr hab. n. med. Krystyna Maślanka, dr n. farm. Bogumiła Michalewska (Diagnosta laboratoryjny, Specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej)
Adiunkci: dr n. przyr. Katarzyna Guz (Diagnosta Laboratoryjny, Specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej), dr n. przyr. Agnieszka Orzińska (Diagnosta Laboratoryjny), dr n. med. Małgorzata Uhrynowska (Specjalista transfuzjologii klinicznej, specjalista neurolog, Diagnosta Laboratoryjny), dr Monika Majewska-Wierzbicka (Diagnosta Laboratoryjny)

Starszy Asystent Diagnosta Laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej: mgr Monika Pelc-Kłopotowska, mgr Hanna Łopieńska, mgr Patrycja Łopacz, mgr Beata Wojciechowska, mgr Magdalena Michalik

Asystent Diagnosta laboratoryjny: mgr Justyna Bednarz Diagnosta Laboratoryjny, mgr Agnieszka Gierszon Diagnosta Laboratoryjny, mgr Ewa Gołaszewska Diagnosta Laboratoryjny, mgr Justyna Spychalska Diagnosta Laboratoryjny, mgr Magdalena Krzemienowska,  mgr Joanna Skulimowska Diagnosta Laboratoryjny, mgr Anna Główka Diagnosta Laboratoryjny, mgr Edyta Klimczak-Jajor Diagnosta Laboratoryjny

Młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej: mgr Wioleta Kurczyńska Diagnosta Laboratoryjny, mgr Ewelina Sokół Diagnosta Laboratoryjny

Młodszy asystent: Sylwia Purchla-Szepioła,  mgr Beata Szczepaniak, mgr Jadwiga Szczepaniak, mgr Magda Sierpińska, mgr Ilona Wypych, mgr Anna Wilk

Technicy: st. tech. Ewa Dudnikow, st. tech. Beata Sierocka, st. tech. Anna Pilzak
Pomoc laboratoryjna: Małgorzata Beczek
Sekretariat: Katarzyna Stachurska

Zakład prowadzi działalność diagnostyczną, naukową, dydaktyczną i ekspercką w zakresie immunologii hematologicznej i transfuzjologicznej. Celem działalności jest opracowywanie i wdrażanie metod badawczych zapewniających bezpieczne przetaczanie krwi i jej składników, nowoczesnych metod diagnostyki allo- i autoimmunizacji antygenami erytrocytów, płytek i leukocytów, wrodzonych i nabytych anemii hemolitycznych i badań chimeryzmu.

Do głównych zadań Zakładu należy również nadzór merytoryczny nad badaniami w dziedzinie immunologii transfuzjologicznej prowadzonymi w jednostkach Publicznej Służbie Krwi. Zakład prowadzi programy oceny jakości i audytuje laboratoria funkcjonujące w centrach krwiodawstwa i w szpitalach, które zajmują się badaniami immunohematologicznymi warunkującymi bezpieczne przetaczanie krwi i jej składników i badaniami w zakresie konfliktów matczyno-płodowych. Zakład wykonuje wysokospecjalistyczne badania konsultacyjne metodami serologicznymi oraz metodami biologii molekularnej   z dziedziny immunologii krwinki czerwonej, płytek i granulocytów, a także udziela konsultacji dotyczących doboru krwi do przetoczeń oraz dotyczących konfliktów matczyno- płodowych.

W prowadzonym przez Zakład Krajowym Programie Zewnętrznej Oceny Jakości dla Laboratoriów Immunologii Transfuzjologicznej (KPZOJLiT), uczestniczy blisko 400 laboratoriów. Zakład prowadzi także badania dopuszczające odczynniki z zakresu immunologii transfuzjologicznej oraz wykonuje ekspertyzy dotyczące aparatury.

Pracownie wchodzące w skład zakładu biorą udział w międzynarodowych programach zewnętrznej kontroli jakości (UK NEQAS, programy oceny jakości Międzynarodowego Towarzystwa Przetaczania Krwi (ISBT).

Zakład prowadzi liczne szkolenia, kursy i wykłady dla diagnostów specjalizujących się w laboratoryjnej transfuzjologii medycznej, dla lekarzy specjalizujących się w hematologii i transfuzjologii klinicznej oraz dla lekarzy ginekologów, położników i neonatologów.

W skład Zakładu wchodzą Pracownie: Immunologii Krwinek Czerwonych, Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi, Immunopatologii Ciąży, Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie, Grup Krwi i Prób Zgodności oraz Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu oraz Krajowy Program Zewnętrznej Oceny Jakości dla Laboratoriów Immunologii Transfuzjologicznej.

Naukowe zainteresowania Zakładu wiążą się z profilem prowadzonej działalności diagnostycznej i eksperckiej i dotyczą immunologii krwinek czerwonych, płytek krwi i granulocytów, konfliktów matczyno-płodowych i chorób płodu i noworodka wywalanych alloprzeciwciałami do tych komórek (choroba hemolityczna płodu noworodka, alloimmunologiczna małopłytkowość płodu/noworodka, alloimmunologiczna granulocytopenia płodu/noworodka), badań chimeryzmu po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych i diagnostyki wrodzonych i nabytych niedokrwistości hemolitycznych oraz dyserytropoetycznych. Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi jako jedyna w Polsce zajmuje się diagnostyką ostrej poprzetoczeniowej niewydolności oddechowej – TRALI (transfusion-related acute lung injury).

 • W ciągu ostatnich lat Zakład prowadził, wspólnie z Uniwersytetem w Tromso (Norwegia) badania nad alloimmunologiczną małopłytkowością płodów i noworodków w ramach grantu pt. „ Zapobieganie alloimmunologicznej małopłytkowości płodów i noworodków w Polsce”  („Prevention of foetal/neonatal alloimmune thrombocytopenia (FNAIT) in Polish new-borns”). Projekt finasowany jest ze środków Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, w ramach Umowy Projektu nr Pol-Nor/203111/69/2013 Kierownik: prof. Ewa Brojer. Okres realizacji: 01.10.2013 -03.03.2017. Opracowano procedury niskokosztowych metod identyfikacji kobiet, u których na płytkach krwi nie ma antygenu HPA-1a, których potomstwo jest potencjalnie zagrożone chorobą zwaną alloimmunologiczną małopłytkowością płodu/noworodka (AIMPN) z powodu konfliktu płytkowego, który wystąpi gdy dziecko odziedziczy antygen HPA1a od ojca. Choroba ta występuje rzadko (1/1000 żywo urodzonych dzieci), ale może okazać się niezwykle groźna i powodować krwawienia u płodu lub niemowlęcia. Krwawienia mogą spowodować uszkodzenia mózgu, a w nielicznych przypadkach doprowadzić nawet do śmierci dziecka. Wykonaliśmy badania u blisko 25 tysięcy kobiet i wykazaliśmy, że u ok. ~2.4% istnieje potencjalnie zagrożenie chorobą płodu lub noworodka. Te kobiety oraz ojcowie ich dziecka były poddane badaniom diagnostycznym w czasie trwania ciąży, aby w odpowiednim momencie zastosować leczenie i doprowadzić do urodzenia zdrowego dziecka. Badania obejmowały oznaczenie genotypu HPA-1a ojca i genotypowanie antygenu HLA DRB3*01:01 oraz regularne badanie przeciwciał anty-HPA-1a u matki. W chwili wykrycia przeciwciał kobieta była kierowana pod opiekę ośrodka ginekologicznego specjalizującego się w leczeniu AIMPN w czasie ciąży. Projekt miał również aspekt naukowy, ponieważ wykorzystując próbki krwi tych kobiet utworzyliśmy Polsko-Norweski Biobank , który będzie wykorzystywany do badań nad patomechanizmem choroby. Dzięki przeprowadzonym badaniom wzrosła w Polsce świadomość istnienia choroby wywołanej konfliktem płytkowym HPA-1a co spowoduje poprawę jej wykrywania i leczenia. Zespoły polski i norweski od wielu lat zajmują się pracami diagnostycznymi i naukowymi nad AIMPN i obie strony  będą czerpać korzyści ze współpracy w ramach projektu. Szczegóły projektu PREVFNAIT: www.konfliktplytkowy.ihit.waw.pl.

Spis publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych  oraz komunikatów zjazdowych uwzględnionych w Web of Scence.

2018

 • Michalewska B, Olsson ML, Naremska G, Walenciak J, Hult AK, Ozog     A, Guz K, Brojer E, Storry JR. FUT1 mutations responsible for the H-deficient phenotype in the Polish population, including the first example of an abolished start codon. Blood Transfus. 2018 Jan;16(1):101-104. doi: 10.2450/2016.0135-16
 • Pogłód , Rosiek A, Michalewska B, Lachert E, Grabarczyk P, Uhrynowska M, Łętowska M.: Analiza poważnych niepożądanych zdarzeń  i poważnych niepożądanych reakcji poprzetoczeniowych w Polsce w latach 2011-2014. Journal of Transfusion Medicine. 2018 11,nr 1,8-28.
 • Orzińska A.: Wybrane zagadnienia na temat aktualnego stanu nieinwazyjnej diagnostyki grup krwi płodu. Journal of Transfusion Medicine Transfusion.2018 11,nr 1,29-32.
 • Guz K, Orzińska A, Pelc-Kłopotowska M, Krzemienowska M, Bartoszewicz P, Duda J,Walaszczyk A, Żmudzin A, Szelążek A, Lewicka M, Lipińska A, Żurawska W, Michalewska B, Brojer E. :Identification of blood donors with rare red blood cell phenotypes using low-cost protocols. Vox Sanguinis (2018) 113 (Suppl. 1), P-590-263
 • Orzińska A, Guz K, Purchla-Szepioła S, Krzemienowska M, Bartoszewicz P, Kiszło A, Duda J, Pelc-Kłopotowska M, Jurkowska M, Dębska M, Uhrynowska M , Brojer E:2-year experience in non-invasive prenatal diagnostics of fetal rhd for targeted anti-d immunoprophylaxis in Poland .Vox Sanguinis (2018) 113 (Suppl. 1), P-633-276
 • Orzińska ., Guz K, Purchla-Szepioła S, Krzemienowska M, Bartoszewicz P, Dębska M, Kopeć I, Brojer E: Preanalytical phase of non-invasive fetal genotyping: different types of blood collection tubes and conditions of plasma separation. Vox Sanguinis (2018) 113 (Suppl. 1), P-638-277
 • Pelc-Kłopotowska M, Guz K, Orzińska A, Łopieńska H, Bednarz J, Mazowiecka H, Michalewska B, Uhrynowska M, Karamatic Crew V, Thornton N, Brojer E:  Antibodies against high frequency antigen detected in polish patients between 2000 and 2017. Vox Sanguinis (2018) 113 (Suppl. 1), P-484–2312017


•    Orzińska A, Guz K, Mikula M, Kulecka M, Kluska A, Balabas A, Pelc-Kłopotowska M, Ostrowski J2,3, Brojer E1. A preliminary evaluation of next-generation sequencing as a screening tool for targeted genotyping of erythrocyte and platelet antigens in blood donors Blood Transfus. 2017 Mar 10:1-8. doi: 10.2450/2017.0253-16.
•    Guz K., Uhrynowska M., Kopeć I., Dębska M., Husebekk A., Brojer E.: Recent advances in understanding the clinical relevance of antiplatelet alloantibodies. Polish Archives of Internal Medicine 2017;127(3), 190-194.
•    Orzińska A, Guz K, Mikula M, Kulecka M, Kluska A, Balabas A, Pelc-Kłopotowska M, Ostrowski J, Brojer E.:A preliminary evaluation of next-generation sequencing as a screening tool for targeted genotyping of erythrocyte and platelet antigens in blood donors. Blood Transfus. 2017 Mar 10:1-8. doi: 10.2450/2017.0253-16. PMID:28287381

 • Guz K, Uhrynowska M, Kopeć I, Dębska M, Husebekk A, Brojer E. Recent advances in understanding the clinical relevance of antiplatelet alloantibodies.Pol Arch Intern Med. 2017 Mar 31;127(3):190-194. doi: 10.20452/pamw.3932. Epub 2017 Feb 3.PMID:28377559
 • Czerwinski M., Grabarczyk P., Stepien M., Kubicka-Russel D., Tkaczuk K.,Brojer E., Rosinska M.: What weighs more-low compliance with self-deferral or minor medical procedures? Explaining the high rate of hepatitis C virus window-period donations in Poland. Transfusion. 2017 57:1998-2006. doi: 10.1111/trf.14163. PMID:28555775
 • Guz K, Nowakowska B, Orzińska A, Rzońca S.: Nieinwazyjna prenatalna diagnostyka  molekularna. Genetyka medyczna i molekularna, wyd. PWN (2017) str. 193-204 (rozdział w podręczniku).
 • Brojer E, Guz K, Nowak J.: Antygeny zgodności tkankowej i inne antygeny komórek krwi. Genetyka medyczna i molekularna, wyd. PWN (2017) str.218-244 (rozdział w  podręczniku).
 • Brojer E, Grabarczyk P.: Diagnostyka wirusów przenoszonych przez krew. Genetyka medyczna i molekularna, wyd. PWN (2017) str.510-519 (rozdział w podręczniku).
 • Antoniewicz-Papis J., Łaguna P., Pogłód R., Rosiek A.,  Walaszczyk A., Wojciechowska B.: Standard Pracy Komitetu Transfuzjologicznego, Wydanie I, Warszawa, 2017 r.
 • Brojer E.: Zadania, dokonania i wyzwania dla transfuzjologii klinicznej i  laboratoryjnej: bezpieczeństwo i skuteczność przetoczeń, sprawna organizacja i promowanie badań naukowych. Gazeta zjazdowa XXVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów nr 1/21.09.2017 (wywiad).
 • Gierszon A.: Zastosowanie cytometrii przepływowej w diagnostyce serologicznej dawców i biorców składników krwi (KKP i KKCz) . Aktualne zagadnienia z transfuzjologii medycznej(cz.1), skrypt Medical Update pod redakcją prof. Ewy Brojer
 • Pelc-Kłopotowska M. Brojer E: Profilaktyka konfliktu RhD i zasady leczenia krwią u kobiet ze słabą odmianą antygenu D. Aktualne zagadnienia z transfuzjologii medycznej(cz.1), skrypt Medical Update pod redakcją prof. Ewy Brojer.
 • Uhrynowska M.: TRALI – diagnostyka, procedura „śledzenia zmian”. Warsztaty z Transfuzjologii laboratoryjnej 2017 cz.1, Medical Update, Warszawa  04.03.2017
 • Maślanka K.: Przetoczenia płytek krwi - immunologiczne zasady postępowania warunkujące skuteczność kliniczną. Aktualne zagadnienia z transfuzjologii medycznej   (cz.1), skrypt Medical Update pod redakcją prof. Ewy Brojer
 • Ahlen M., Guz K., Orzińska A., Berge G., Uhrynowska M., Gierszon A., Kopeć I., Bykowska K., Husebekk A., Brojer E.: Molecular background of the lack of reactivity of HPA-1a antigen with monoclonal SZ21 in FACS – responsible for false negative results in the PREVFNAIT screening program. Vox Sanguinis (2017) 112 (Suppl. 1), 541 str. 233-233.
 • Gierszon A., Dębska M., Uhrynowska M., Łopacz P., Guz K., Orzinska A., Sokół E., Maslanka K., Husebekk A., Brojer E.: Anti-HPA-1a antibody activity as a predicting factor of thrombocytopenia risk in the newborn, Vox Sanguinis (2017) 112 (Suppl. 1), 551 str.236.
 • Pelc-Klopotowska M., Laundy R., Bus-Poniatowska E., Grimsley S., Kowalska A., Michalewska B., Thornton N., Brojer E. :Hemolytic disease of the fetus and newborn caused by anti-bea. Vox Sanguinis (2017) 112 (Suppl. 1), 561 str.240.
 • Guz K., Orzinska A., Pelc-Klopotowska M., Krzemienowska M., Bartoszewicz P., Lewicka M., Zmudzin A., Zurawska W., Lipinska A., Szelazek A., Walaszczyk A., Brojer E.: Standardization of automatic protocols for identification of rare blood donors compatible for immunized patients. Vox Sanguinis (2017) 112 (Suppl. 1), 476, str.213-213.
 • Orzinska A., Guz K., Pelc-Klopotowska M., Purchla-Szepioła S., Skulimowska J., Benkowska H., Zajaczkowska G., Radwan-Wieczorek H., Kacprzak M.,
 • Skowronska J., Lewicka M., Walaszczyk A., Brojer E.: Identification of mutations in Polish anti-Jra or anti-Lan patients and their relatives. Vox Sanguinis (2017) 112 (Suppl. 1), 532,str.230-230.
 • Orzinska A., Guz K., Mikula M., Balabas A., Kluska A., Kulecka M., Ostrowski J., Uhrynowska M., Debska M., Luterek K., Wielgos M., Brojer E.: Prediction of fetal HPA-1a or rother blood group antigens from maternal plasma using next generation sequencing. Vox Sanguinis (2017) 112 (Suppl. 1), 5–295.
 • Guz K., Orzinska A., Uhrynowska M., Purchla-Szepioła S., Łopacz P., Berge G.,Ahlen M., Husebekk A., Brojer E.: The Polish-Norwegian HPA-1A negative biobank from pregnant women. Vox Sanguinis (2017) 112 (Suppl. 1), 553, str.237-237.
 • Orzinska A., Guz K., Uhrynowska M., Debska M., Ahlen M., Husebekk A., Brojer E.: Non-invasive prenatal diagnostics of HPA-1A in Poland. Vox Sanguinis (2017) 112 (Suppl. 1), 582, 246-246.

 

2016


•    Polin H, Pelc-Klopotowska M, Danzer M, Suessner S, Gabriel C, Wilflingseder J, Żmudzin A, Orzińska A, Guz K, Michalewska B, Brojer E. Compound heterozygosity of two novel RHAG alleles leads to a considerable disruption of the Rh complex. Transfusion. 2016 Apr;56(4):950-5. doi: 10.1111/trf.13476.PMID:27079312
•    Jezela-Stanek A, Ciara E, Piekutowska-Abramczuk D, Trubicka J, Jurkiewicz E, Rokicki D, Mierzewska H, Spychalska J, Uhrynowska M, Szwarc-Bronikowska M, Buda P, Said AR, Jamroz E, Rydzanicz M, Płoski R, Krajewska-Walasek M, Pronicka E. Congenital disorder of glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchor biosynthesis--The phenotype of two patients with novel mutations in the PIGN and PGAP2 genes.Eur J Paediatr Neurol. 2016 May;20(3):462-73. doi: 10.1016/j.ejpn.2016.01.007. Epub 2016 Feb 4.PMID:26879448
•    Jaworski K, Maślanka K, Jakimiuk A, Łopacz P, Panin P, Kosior DA. Transfusion-related acute lung injury in a young woman with ectopic pregnancy - case report and literature review. Ginekol Pol. 2016;87(3):231-4. doi: 10.17772/gp/61991.PMID:27306135
•    Orzińska A, Guz K, Dębska M, Uhrynowska M, Celewicz Z, Wielgo M, Brojer E. 14 Years of Polish Experience in Non-Invasive Prenatal Blood Group Diagnosis. Transfus Med Hemother. 2015 Nov;42(6):361-4. doi: 10.1159/000440821. Epub 2015 Nov 3. Erratum in: Transfus Med Hemother. 2016 Jan;43(1):54. PMID:26733766

 

2015

•    Guz K, Nasiłowska B, Tomaszewska A, Orzińska A, Smolarczyk-Wodzyńska J, Krzemienowska M, Hałaburda K, Przybylski M, Jędrzejczak WW, Mariańska B, Brojer E. Real-Time PCR Analysis of Chimerism in T Cell Subsets as an Early Predictor of Graft-Versus-Host Disease Following Allogeneic Stem Cell Transplantation.Ann Transplant. 2015 Dec 3;20:720-8.PMID:26632547
•    Brojer E, Husebekk A, Dębska M, Uhrynowska M, Guz K, Orzińska A, Dębski R, Maślanka K. Fetal/Neonatal Alloimmune Thrombocytopenia: Pathogenesis, Diagnostics and Prevention.Arch Immunol Ther Exp (Warsz). 2016 Aug;64(4):279-90. doi: 10.1007/s00005-015-0371-9. Epub 2015 Nov 12. Review.PMID:26564154
•    Grabarczyk P, Kopacz A, Sulkowska E, Kubicka-Russel D, Mikulska M, Brojer E, Łętowska M. Blood donors screening for blood born viruses in Poland.Przegl Epidemiol. 2015;69(3):473-7, 591-5. English, Polish. PMID:26519842
•    Orzińska A, Guz K, Michalewska B, Brojer E. Molecular screening of the Cw antigen for typing donors compatible with patients with anti-MAR-like antibodies.Blood Transfus. 2015 Sep 22;14(6):573-576. doi: 10.2450/2015.0044-15. PMID:26509828
•    Spychalska J, Uhrynowska M, Pyl H, Klimczak-Jajor E, Kopeć I, Peciakowska M, Gutowska R, Gawlak M, Słomska S, Dąbkowska S, Szczecina R, Dębska M, Brojer E. Standardization of the quantitative flow cytometric test with anti-D antibodies for fetomaternal hemorrhage in RhD negative women.Ginekol Pol. 2015 Jul;86(7):486-93. Polish. PMID:26376524
•    Agapova M, Lachert E, Brojer E, Letowska M, Grabarczyk P, Custer B. Introducing Pathogen Reduction Technology in Poland: A Cost-Utility Analysis.Transfus Med Hemother. 2015 May;42(3):158-65. doi: 10.1159/000371664. Epub 2015 Apr 16.PMID:26195929
•    Laperche S, Nübling CM, Stramer SL, Brojer E, Grabarczyk P, Yoshizawa H, Kalibatas V, El Elkyabi M, Moftah F, Girault A, van Drimmelen H, Busch MP, Lelie N. Sensitivity of hepatitis C virus core antigen and antibody combination assays in a global panel of window period samples.Transfusion. 2015 Oct;55(10):2489-98. doi: 10.1111/trf.13179. Epub 2015 May 27.PMID:26013970
•    Uhrynowska ME, Dębska M, Guz K, Orzińska A, Wróbel A, Maślanka K, Dębski R, Brojer E. PREVFNAIT prevention of foetal/neonatal alloimmune thrombocytopenia (FNAIT) in Polish foetuses and newborns--the PREVFNAIT program.Ginekol Pol. 2015 Jan;86(1):62-6. Polish. PMID:25775877
•    Maślanka K, Uhrynowska M, Łopacz P, Wróbel A, Smoleńska-Sym G, Guz K, Lachert E, Ostas A, Brojer E. Analysis of leucocyte antibodies, cytokines, lysophospholipids and cell microparticles in blood components implicated in post-transfusion reactions with dyspnoea. Vox Sang. 2015 Jan;108(1):27-36. doi: 10.1111/vox.12190. Epub 2014 Aug 18. PMID:25134637